Zorgmachtiging in de Wet verplichte ggz

Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg op grond van de Wvggz toegepast kan worden. Een zorgmachtiging is mogelijk als een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel. Maar alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is, en verplichte zorg de enige manier is om het ernstig nadeel weg te nemen.

In de zorgmachtiging staat welke vormen van verplichte zorg de zorgverleners kunnen toepassen. Het kan zijn dat iemand wordt opgenomen in een ggz-instelling, maar dat hoeft niet. Verplichte zorg kan ook ambulant (thuis of poliklinisch) worden verleend.

Voorwaarden voor een zorgmachtiging

De voorwaarden voor een zorgmachtiging zijn:

Er is sprake van (dreigend) ernstig nadeel

De patiënt veroorzaakt ernstig nadeel of dreigt dit te veroorzaken voor zichzelf, voor een ander of voor personen of goederen in het algemeen. Dit komt door een psychische stoornis.

Er is geen alternatief

Er zijn geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg.

De verplichte zorg is proportioneel

De verplichte zorg staat in verhouding tot het beoogde doel ervan. De verplichte zorg  wordt afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg.

De verplichte zorg is effectief

De kans is groot dat de verplichte zorg het gewenste resultaat zal hebben.

Eigen invloed van de patiënt

In de Wvggz staat dat patiënten zo veel mogelijk regie moeten kunnen houden. Daarvoor zijn verschillende manieren: