Zorgmachtiging wijzigen of beëindigen

Informatie over de zorgmachtiging in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

In de zorgmachtiging staat welke verplichte zorg toegepast kan worden bij een patiënt. Welke mogelijkheden zijn er als de situatie van de patiënt verandert of als de toegestane verplichte zorg onvoldoende resultaat heeft?

Verplichte zorg wijzigen

Als meer of andere vormen van verplichte zorg noodzakelijk zijn, moet de zorgmachtiging eerst door de rechter worden gewijzigd. De geneesheer-directeur vraagt aan de officier van justitie hiervoor een verzoek in te dienen bij de rechter. De rechter moet binnen drie dagen beslissen.

Bij spoed (bijvoorbeeld in een noodsituatie) mag de zorgverantwoordelijke maximaal drie dagen andere verplichte zorg geven dan in de zorgmachtiging staat. Als die vorm van verplichte zorg langer dan drie dagen noodzakelijk is, moet de geneesheer-directeur de officier van justitie vragen de rechter te verzoeken de zorgmachtiging te wijzigen. De rechter moet binnen drie dagen beslissen.

Onderbreking verplichte zorg

De patiënt kan op ieder moment vragen om de verplichte zorg tijdelijk te stoppen. Ook de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke kunnen dit verzoeken. De aanvraag voor onderbreking moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren.

De geneesheer-directeur beslist op zo’n verzoek. Hij kan aan een onderbreking voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat de patiënt contact houdt met een zorgverlener of dat hij zijn medicatie blijft nemen. De geneesheer-directeur geeft een tijdelijke onderbreking voor zover en voor zolang dat verantwoord is.

Een onderbreking van de verplichte zorgverlening is per definitie tijdelijk.

Beëindiging verplichte zorg

De patiënt kan op ieder moment vragen de verplichte zorg helemaal te stoppen. Hij kan hiervoor een schriftelijk, gemotiveerd verzoek indienen bij de geneesheer-directeur. Ook de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke kunnen zo’n verzoek indienen. Voorwaarde voor het beëindigen van alle vormen van verplichte zorg is:

  • dat het doel is bereikt, of
  • dat er geen sprake meer is van uit de stoornis voortvloeiend ernstig nadeel voor de patiënt of zijn omgeving (denk bijvoorbeeld aan een drugspsychose, die vrij snel weer kan afnemen).

De geneesheer-directeur kan de verplichte zorg voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beëindigen. Eventuele voorwaarden moeten gericht zijn op het wegnemen of voorkomen van ernstig nadeel. De patiënt moet hier dan natuurlijk wel mee akkoord gaan.