Zorgmachtiging wijzigen of beëindigen

In een zorgmachtiging op grond van de Wvggz staat welke verplichte zorg toegepast kan worden bij een patiënt. De situatie van de patiënt kan echter veranderen. Het is ook mogelijk dat de toegestane verplichte zorg onvoldoende resultaat heeft. Wat is er dan mogelijk?

Verplichte zorg wijzigen

Als meer of andere vormen van verplichte zorg noodzakelijk zijn, moet de rechter de zorgmachtiging eerst wijzigen. De geneesheer-directeur vraagt aan de officier van justitie hiervoor een verzoek in te dienen bij de rechter.

Bij spoed (bijvoorbeeld in een noodsituatie) mag de zorgverantwoordelijke maximaal drie dagen andere verplichte zorg geven dan in de zorgmachtiging staat. Als die vorm van verplichte zorg langer dan drie dagen noodzakelijk is, moet de geneesheer-directeur de officier van justitie vragen de rechter te verzoeken de zorgmachtiging te wijzigen. De rechter moet binnen drie dagen beslissen.

Verplichte zorg onderbreken

Een onderbreking wil zeggen dat de verplichte zorg tijdelijk stopt. De patiënt kan hier op ieder moment om vragen. Ook de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke kunnen dit verzoeken. De aanvraag voor onderbreking moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren.

De geneesheer-directeur beslist op zo’n verzoek. Hij kan voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat de patiënt contact houdt met een zorgverlener of zijn medicatie blijft nemen.

De geneesheer-directeur onderbreekt de verplichte zorg voor zover en voor zolang dat verantwoord is. Een onderbreking van de verplichte zorgverlening is per definitie tijdelijk.

Verplichte zorg beëindigen

De patiënt kan op ieder moment vragen de verplichte zorg helemaal te stoppen. Hij kan hiervoor een schriftelijk, gemotiveerd verzoek indienen bij de geneesheer-directeur. Ook de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke kunnen zo’n verzoek indienen.

Voorwaarde voor het beëindigen van alle vormen van verplichte zorg is:

  • het doel is bereikt, of
  • er is geen sprake meer van ernstig nadeel dat voortkomt uit een psychische stoornis (denk bijvoorbeeld aan een drugspsychose, die vrij snel weer kan afnemen).

De geneesheer-directeur kan de verplichte zorg voorwaardelijk of onvoorwaardelijk beëindigen. Eventuele voorwaarden moeten gericht zijn op het wegnemen of voorkomen van ernstig nadeel. De patiënt moet hier dan natuurlijk wel mee akkoord gaan.