Home

Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. Professionals moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. 

U vindt hier informatie over:

  • Wet verplichte ggz: verplichte zorg vanwege een psychische aandoening 
  • Wet zorg en dwang: onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) 

Voor beide wetten geldt dat zorgaanbieders die dwang toepassen zich moeten registreren in het locatieregister.