Cliënten

De Wet zorg en dwang beschermt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) met specifieke regels rond vertegenwoordiging, ondersteuning via een cliëntenvertrouwenspersoon en klachtrecht.

Advies en ondersteuning

Iedere cliënt die onder de Wzd valt, heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Ook vertegenwoordigers van deze cliënten kunnen bij een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd terecht. De vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger, bijvoorbeeld bij gesprekken rond de zorg of bij het indienen van een klacht.

Klachtrecht

Naast het algemene klachtrecht in de zorg op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bevat de Wzd een specifieke klachtregeling voor mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. Zie hiervoor: Klachtrecht in de Wzd.