Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).  Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de CVP ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?

  • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.
     

Schending van rechten signaleren

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook signaleren of de rechten van cliënten in het geding zijn. Die signalen  worden vervolgens neergelegd bij de zorginstelling. Wanneer de zorginstelling de signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon de signalen ook
doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. De cvp werkt niet voor de zorginstelling en is onafhankelijk.

Vertrouwelijk

Wat wordt vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan de cliëntenvertrouwenspersoon met anderen praten over bepaalde situaties.

Privacy

De geheimhoudingsplicht van zorgverleners geldt ook ten opzichte van de vertrouwenspersoon. De cvp krijgt dus alleen informatie over een cliënt als de cliënt of zijn vertegenwoor­diger daar­voor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor inzage in het dossier van een cliënt.

Met uitdrukkelijke toestemming wordt bedoeld dat toestemming niet verondersteld mag worden.

Hoe komt een cliënt of vertegenwoordiger in contact met een cvp?

Wanneer een cliënt of vertegenwoordiger gebruik wil maken van een cliëntvertrouwenspersoon kan hierover contact opgenomen worden de zorgaanbieder of direct met de betreffende cvp-aanbieder. Het kan ook zo zijn dat een cvp op bezoek is in de locatie.

Via www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl vindt u meer informatie en de contactgegevens van de aanbieders.

Wat is de rol van de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder is de gastheer van de cvp en geeft gelegenheid om het cvp-werk uit te voeren.

De Wzd bepaalt dat de cvp vrije toegang tot cliënten heeft. Verder moet medewerking verleend worden aan de werkzaamheden van de cvp.

Wat is de rol van het zorgkantoor? 

Het Ministerie van VWS heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd de functie van cliëntenvertrouwenspersoon in te kopen. De Wlz-uitvoerders hebben de inkoop van cvp gemandateerd aan 3 zorgkantoren. Dit zijn: Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Zij kopen namens alle Wlz-uitvoerders de cvp in. Door deze zorgkantoren is een clustering gemaakt.

Aangezien de CVP onafhankelijk van de zorgaanbieder zijn taken dient te verrichten kopen de Wlz-uitvoerders de functie van cliëntenvertrouwenspersoon regionaal in. Er zijn door de zorgkantoren vier aanbieders geselecteerd voor het leveren van cliëntenvertrouwenspersonen in alle zorgkantoorregio’s.

Wat is de rol van de Landelijke Faciliteit cvp?

De Landelijke Faciliteit (LFCVP) heeft als taak om de kwaliteit van de CVP-en te toetsen en te monitoren op basis van het 'Kwaliteitskader cvp in de Wzd'. De  LFCVP is betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de opleiding tot CVP zodat CVP-en voldoen aan het kwaliteitskader. Daarnaast worden alle CVP-en die een opleiding tot CVP hebben afgerond die volgens de LFCVP voldoet aan het kwaliteitskader, in het register-cvp vermeld. 

Meer informatie over de landelijk faciliteit kan gevonden worden op de website van de landelijke faciliteit cvp.