Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt dat elke cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of daaraan gelijkgestelde aandoening recht heeft op een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is er ook voor de vertegenwoordiger.

Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook signaleren of de rechten van cliënten in het geding zijn. Die signalen worden vervolgens neergelegd bij de zorginstelling. Wanneer de zorginstelling de signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon de signalen ook doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?

  • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt niet voor de zorginstelling en is onafhankelijk.

Vertrouwelijk

Wat wordt vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan de cliëntenvertrouwenspersoon met anderen praten over bepaalde situaties.

Privacy

De geheimhoudingsplicht van zorgverleners geldt ook ten opzichte van de cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon krijgt dus alleen informatie over een cliënt als de cliënt of zijn vertegenwoor­diger daar­voor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor inzage in het dossier van een cliënt.

Met uitdrukkelijke toestemming wordt bedoeld dat toestemming niet verondersteld mag worden.

Hoe komt een cliënt of vertegenwoordiger in contact met een cliëntenvertrouwenspersoon?

Wanneer een cliënt of vertegenwoordiger gebruik wil maken van een cliëntenvertrouwenspersoon kan hierover contact opgenomen worden de zorgaanbieder of direct met de betreffende cvp-aanbieder. Het kan ook zo zijn dat een cliëntenvertrouwenspersoon op bezoek is op de locatie.

Via www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl vindt u meer informatie en de contactgegevens van de aanbieders.

Kaartweergave van de cvp-aanbieders Quasir, LSR, Zorgstem en Zorgbelang

Beeld: www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl

Wat is de rol van de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder is de gastheer van de cliëntenvertrouwenspersoon en geeft gelegenheid om het werk uit te voeren. De Wzd bepaalt dat de zorgaanbider de cliënt en vertegenwoordiger informeert over de cliëntenvertrouwenspersoon en deze vrije toegang tot cliënten heeft. Verder moet medewerking verleend worden aan de werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat is de rol van het zorgkantoor? 

De Wlz-uitvoerders kopen de functie van cliëntenvertrouwenspersoon in. De Wlz-uitvoerders hebben de inkoop van cliëntenvertrouwenspersoon gemandateerd aan 3 zorgkantoren. Dit zijn: Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Zij kopen namens alle Wlz-uitvoerders de cliëntenvertrouwenspersoon in.

Wat is de rol van de Landelijke Faciliteit cvp?

De Landelijke Faciliteit (LFCVP) heeft als taak om de kwaliteit van de cliëntenvertrouwenspersonen en te toetsen en te monitoren op basis van het 'Kwaliteitskader cvp in de Wzd'. De LFCVP is betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de opleiding tot cliëntenvertrouwenspersoon zodat zij voldoen aan het kwaliteitskader. Daarnaast worden alle cliëntenvertrouwenspersonen die een opleiding tot cliëntenvertrouwenspersoon hebben afgerond die volgens de LFCVP voldoet aan het kwaliteitskader, in het register vermeld. Meer informatie over de landelijk faciliteit kan gevonden worden op de website van de landelijke faciliteit cvp.