Klachtrecht in de Wet zorg en dwang

Klachten op grond van de Wet zorg en dwang kunnen worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie.

De Wzd heeft een eigen regeling voor klachten op grond van de Wzd. Deze klachten kunnen niet behandeld worden volgens de algemene klachtenregeling die de instelling op basis van de Wkkgz heeft opgesteld.

Externe klachtencommissie

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Deze commissie moet worden ingesteld door een representatieve organisatie van cliënten en een representatieve organisatie van zorgaanbieders. Dit kan op landelijk niveau worden ingesteld, maar ook op decentraal niveau. Voorwaarden voor decentraal niveau zijn, dat de cliëntenraad hiermee moet hebben ingestemd en dat op lokaal/regionaal niveau een cliëntenorganisatie moet zijn die als representatieve cliëntenorganisatie kan optreden. Zorgaanbieders moeten dit zelf regelen.

De externe klachtencommissie op grond van de Wzd bestaat uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en van cliënten. De externe klachtencommissie doet een bindende uitspraak over klachten en kan de klager een schadevergoeding toekennen. De klacht kan vervolgens, zowel door de klager als door de zorg- aanbieder en degene op wiens beslissing de klacht betrekking heeft, worden voorgelegd aan de rechtbank. Van uitspraken van de rechtbank over deze klachten kan in cassatie worden gegaan. Dat houdt in dat de Hoge Raad gevraagd wordt een oordeel te geven over de klacht.

Op welke klachten is deze klachtenregeling van toepassing?

De klachtenregeling van de Wzd is onder meer van toepassing op:

  • het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
  • besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties;
  • klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt;
  • klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris;
  • klachten over het bijhouden van een dossier, voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorg;
  • klachten over beslissingen rondom verlof en ontslag.

Advies van de cliëntenvertrouwenspersoon 

de cliëntenvertrouwenspersoon kan de cliënt of vertegenwoordiger bijstaan als deze een klacht heeft.