Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

De nieuwsbrief over de Wet zorg en dwang biedt een overzicht van het nieuws, de laatste beleidsactiviteiten, goede  uit het veld en belangrijke ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met deze wetgeving.

Parlementaire update

Reparatiewetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Op 9 december 2020 is het reparatiewetsvoorstel Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel dient ter vereenvoudiging van de uitvoering en reparatie van technische onvolkomenheden en omissies in de Wvggz en Wzd.

Om de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd te verbeteren is reeds de spoedreparatiewet op 29 oktober 2020 in werking getreden, waarmee met breed draagvlak onder de verldpartijen een eerste stap is gezet om enkele administratieve handelingen in de wetten te vereenvoudigen of te schrappen. Met onderhavig reparatiewetsvoorstel wordt daarin een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten verder te vereenvoudigen, alsook om enkele technische onvolkomenheden te herstellen.

Het reparatiewetsvoorstel is door de commissie van VWS niet controversieel verklaard. De Tweede Kamer heeft een schriftelijke inbreng geleverd. Het nieuwsbericht met de link naar de  tekst van het wetsvoorstel en voortgang van de behandeling in de Tweede Kamer vindt u hier.
 

Brief Wet zorg en dwang naar de Eerste en Tweede Kamer

Minister van Ark informeerde op 17 december de Eerste en Tweede Kamer over de Wet zorg en dwang. In deze brief wordt een aantal onderwerpen die relevant zijn in het kader van de Wet zorg en dwang besproken.

Zo wordt onder andere toegelicht dat het overgangsjaar ten einde loopt, maar de implementatie van de Wzd verder vervolgd zal worden. Ook treft u hier de afspraken die gemaakt zijn over de crisiszorg aan. Het nieuwsbericht met daarin de link naar de brief vindt u hier.

Rijksoverheidlogo met VWS

Opzet monitor Wet zorg en dwang, inzicht in de huidige praktijk gepubliceerd

KPMG heeft in opdracht van het ministerie van VWS in 2020 een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de implementatie van de Wet zorg en dwang kan worden gemonitord.

Gedurende het onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke vraagstukken er spelen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. Deze zijn gebundeld middels een nulmeting, een startfoto en kwantitatieve onderzoeksuitkomsten.

Daarnaast wordt in het rapport beschreven wat de best mogelijke opzet is voor een monitor die structureel inzicht geeft in de implementatie van de Wzd.

Het nieuwsbericht met daarin de rapportage van KPMG vindt u hier.

Monitor door KPMG
Beeld: ©KPMG / KPMG

Voorbeelden uit het veld

Als vaste categorie van de nieuwsbrief worden voorbeelden uit het veld gedeeld. Dit zijn activiteiten die anderen ter inspiratie graag willen delen.

VWS geeft wel mee dat de inhoud niet is gecontroleerd of afgestemd.

Mocht u ook iets willen delen, stuur het naar implementatieWzd@minvws.nl en wie weet ziet u het terug in een volgende nieuwsbrief.
 

Cliëntenvertrouwenspersonen bij Cello

Ervaringsdeskundigen bij zorgaanbieder Cello interviewen cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Daarover maakten zij deze video


Steffie over Wet zorg en dwang

In opdracht van het ministerie van VWS is een Steffie over de Wet zorg en dwang ontwikkeld waarin op een heldere manier aan cliënten wordt uitgelegd voor wie de Wet zorg en dwang is en wat iemand zijn rechten zijn. De website door Leer Zelf Online, in samenwerking met Zorgstem, ervaringsdeskundigen van LFB, Sherpa.org gemaakt. De Steffie over de Wet zorg en dwang vindt u hier.


Webdossier voor artsen over de Wet zorg en dwang

Omdat de nieuwe Wet zorg en dwangnog steeds veel vragen oproept onder artsen, heeft de KNMG een uitgebreid webdossier ingericht met daarin een algemene toelichting op de wet, vragen en antwoorden en uitleg van de belangrijkste begrippen in de wet.
Het webdossier vindt u hier.

Ook kunnen artsen met vragen over de toepassing van deze wet in de praktijk terecht bij de KNMG Artseninfolijn.

voorbeelden uit het veld