Reparatiewetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Op 9 december 2020 is het reparatiewetsvoorstel Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel dient ter vereenvoudiging van de uitvoering en reparatie van technische onvolkomenheden en omissies in de Wvggz en Wzd. 

Om de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd te verbeteren is reeds de spoedreparatiewet op 29 oktober 2020 in werking getreden, waarmee met breed draagvlak onder de verldpartijen een eerste stap is gezet om enkele administratieve handelingen in de wetten te vereenvoudigen of te schrappen. Met onderhavig reparatiewetsvoorstel wordt daarin een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten verder te vereenvoudigen, alsook om enkele technische onvolkomenheden te herstellen. 

De tekst van het wetsvoorstel en voortgang van de behandeling in de Tweede Kamer zijn hier te vinden.