Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

De nieuwsbrief over de Wet zorg en dwang (Wzd) biedt een overzicht van het nieuws, de laatste beleidsactiviteiten, goede voorbeelden uit het veld en belangrijke ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met deze wetgeving.

Parlementaire update

Spoedreparatiewetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft een schriftelijke inbreng geleverd op het spoedreparatiewetsvoorstel. De Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten is op 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat dit wetsvoorstel na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt behandeld.

.

Reparatiewetsvoorstel

Op 4 juni 2020 is de internetconsultatie  gestart van het Reparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd. De internetconsultatie is bedoeld om het wetsvoorstel openbaar te maken en om reacties te verzamelen die bijdragen aan de verbetering van het wetsvoorstel. De consultatie is op 3 juli 2020 gesloten.

.

Mondeling Overleg in de Eerste Kamer

Op 9 juni 2020 vond een Mondeling Overleg plaats in de Eerste Kamer. Hier spraken minister Huge de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis met een aantal leden van de Eerste Kamer over de Wzd en de Wvggz.
 

Rijksoverheidlogo met VWS

Informeren van cliënten, hun naasten en cliëntenraden

VWS is samen met betrokken veldpartijen aan het inventariseren welke inhoudelijke behoeften er zijn rondom de informatiebijeenkomsten voor cliënten, hun naasten en cliëntenraden.

VWS trekt daarbij graag zoveel mogelijk samen met hen op. Samen verkennen we ook wat de beste vorm is om deze bijeenkomsten te organiseren, ook met het oog op de coronamaatregelen.

Zodra meer duidelijk is wordt dit geplaatst op www.dwangindezorg.nl/wzd/bijeenkomsten.

De cliëntenvertrouwenspersoon onder de aandacht

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cvp ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

.

Hoe komt een cliënt of vertegenwoordiger in contact met een cvp in de regio?

De cliëntenvertrouwenspersoon is regelmatig aanwezig op de plaatsen waar mensen zorg krijgen. Er kan vaak ook een afspraak gemaakt worden.

Elke zorgaanbieder weet welke cvp-aanbieder er beschikbaar is. Als een cliënt of vertegenwoordiger gebruik wil maken van een cliëntvertrouwenspersoon kan hierover contact worden opgenomen met de zorgaanbieder of met de betreffende cvp-aanbieder. Meer informatie over de cvp en een overzicht van aanbieders van cvp-werk in de regio is te vinden op www.dwangindezorg.nl/wzd/over/rechten-van-de-client

.

Landelijke faciliteit cvp

Er is een landelijke faciliteit cvp die toeziet op de kwaliteit en uniformiteit van het CVP-werk in Nederland. Meer informatie over de landelijke faciliteit is te vinden op hun website.

cvp

Goede informatie-uitwisseling ondersteunt de uitvoering van de Wet zorg en dwang

Het project iWzd heeft als doel om veldpartijen (zorgaanbieders, CIZ, IGJ, het OM, de Rechtspraak en de gemeenten) te ondersteunen bij het inrichten van de onderlinge informatie-uitwisseling.

Doel van het project is de optimale uitvoering van de Wet zorg en dwang en het bereiken van samenwerking in de keten met minimale administratieve lasten. Beoogd is dit te doen door te helpen bij het ontwikkelen en standaardiseren van de inhoudelijke informatie-uitwisseling (de ‘informatieproducten’) en de in te zetten technische voorzieningen in de keten. In deze factsheet leest u wat de aanpak van het project iWzd is en wat de beoogde resultaten zijn.

gegevens iwzd

Quickscan van Significant Public over belronde Wzd-infrastructuur online beschikbaar

In opdracht van het Ministerie van VWS is door onderzoeksbureau Significant Public afgelopen maanden een belronde uitgevoerd in regio’s. De quickscan is het verslag van deze belronde.

Tijdens deze belrondes is gevraagd naar de stand van zaken van de intramurale en ambulante infrastructuur voor de Wet zorg en dwang. Centraal in de telefoongesprekken stond de vraag naar operationele, organisatorische en bestuurlijke knelpunten.
Ook zijn daarbij diverse goede voorbeelden opgehaald.

De quickscan is hier te downloaden.

Logo Significant Public

Voorbeelden uit het veld

Als vaste categorie van de nieuwsbrief zullen we vanaf nu voorbeelden uit het veld meesturen. Dit zijn activiteiten die anderen ter inspiratie graag willen delen.

VWS geeft wel mee dat de inhoud niet is gecontroleerd of afgestemd.

Mocht u ook iets willen delen, stuur het naar implementatieWzd@minvws.nl en wie weet ziet u het terug in een volgende nieuwsbrief.

.

Het SPEL

Het Spel- training ontwikkelt op dit moment een spel over de Wet zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking.  Voor meer informatie kunt u terecht op haar blog. 

.

Steffie over wilsonbekwaamheid

Er is een Steffie over wilsonbekwaamheid ontwikkeld waarin op een heldere manier aan cliënten wordt uitgelegd wat dit inhoudt. De website is in samenwerking met Aveleijn, Leer Zelf Online en Stichting Raad op Maat gemaakt.

.

Animatie door Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen heeft een animatie over de Wet zorg en dwang voor de cliënt ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat vrijwillige zorg is, hoe het stappenplan werkt en hoe de cliënt en de vertegenwoordiger hierbij betrokken worden.

.

Deze producten zijn niet door VWS ontwikkeld en VWS is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.

voorbeelden uit het veld