Informatieproducten en handreikingen

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kent vele uitwisselingsmomenten die door de ketenpartijen Wvggz gezamenlijk zijn vertaald naar een procesbeschrijving, informatieproducten en handreikingen.

Toelichting op de producten

De ontwikkelde producten passen bij de wettelijke vereisten en hebben gediend om op gestructureerde en samenhangende manier tot ketenafspraken te komen. De producten hebben bijgedragen aan de implementatie en uitvoering van de Wvggz binnen de organisaties van de ketenpartners.

Voor alle producten op deze website geldt:

  • De informatieproducten, ketenprocesschema's WvGGZ en handreikingen zijn op basis van de wetstekst en validatie door de ketenpartners1 tot stand gekomen en zijn vastgesteld door de Bestuurlijke Ketenraad2. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • De producten worden gebruikt bij de oefensessies en proefimplementaties.
  • De gemaakte producten zijn als definitieve versies vastgesteld door de Bestuurlijke Ketenraad en op deze website gepubliceerd.

  • Voor het interne administratieve proces van de ketenpartners zijn versienummers in de voettekst van de informatieproducten genoteerd.
  • De producten zijn geen voorschrift, maar betreffen afspraken tussen ketenpartners voor de uitvoering van de Wvggz. Het totaal van de producten vormt uitgangspunt voor de informatie-uitwisseling binnen de Wvggz-keten. De diversiteit van situaties waarin verplichte zorg wordt overwogen of wordt opgelegd, kan verschillen in regionale werkwijzen.

Noten

  1. GGZ NL, VNG, OM, Politie, NVvP, LSFVP, MIND, NOvA, Stichting PvP, Rechtspraak met betrokkenheid van Min VWS, Min J&V en IGJ.
  2. De BKR (Bestuurlijke Ketenraad) bestaat uit de bestuurders van de in voetnoot 1 genoemde ketenpartijen. De BKR stelt de informatieproducten en handreikingen gezamenlijk vast.