Producten

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kent vele uitwisselingsmomenten die door de ketenpartijen Wvggz gezamenlijk zijn vertaald naar een procesbeschrijving, informatieproducten en handreikingen.

Toelichting op de producten

Met deze producten wordt beoogd de wettelijke vereisten op gestructureerde en samenhangende manier inzichtelijk te maken en handvatten te geven voor de implementatie binnen eigen organisatie en, indien nodig, te komen tot ketenafspraken.

Voor alle producten op deze website geldt:

  • De informatieproducten, ketenprocesschema's WvGGZ en handreikingen zijn op basis van de wetstekst en validatie door de ketenpartners1┬átot stand gekomen en zijn vastgesteld door de Bestuurlijke Ketenraad2. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • De producten worden gebruikt ter voorbereiding (waaronder oefensessies) op de implementatie van de Wvggz en zijn voor alle betrokken partijen bedoeld om te komen tot een agenda van implementatie onderwerpen zoals procesafspraken en inhoudelijke afspraken ten aanzien van de samenwerking, waaronder het delen van informatie.
  • De gemaakte producten zijn conceptversies, die gedurende 2019 en onder regie van het ketenprogramma Wvggz nog worden aan gepast. Indien een nieuwe versie beschikbaar komt, wordt de vorige versie door de nieuwe versie op deze website vervangen. Het is primair aan de gebruiker na te gaan of een nieuwe versie beschikbaar is.
  • De producten zijn geen voorschrift, maar betreffen afspraken tussen ketenpartners voor de implementatie per 01.01.2020. Het totaal van de producten vormt uitgangspunt voor de informatie-uitwisseling binnen de Wvggz-keten. De diversiteit van situaties waarin verplichte zorg wordt overwogen of wordt opgelegd en verschillen in regionale werkwijzen kunnen ertoe leiden dat wordt gekozen voor een andere inrichting, uiteraard binnen de wettelijke kaders van de Wvggz.

Noten

  1. GGZ NL, VNG, OM, Politie, NVvP, LSFVP, MIND, NOvA, Stichting PvP, Rechtspraak met betrokkenheid van Min VWS, Min J&V en IGJ.
  2. De BKR (Bestuurlijke Ketenraad) bestaat uit de bestuurders van de in voetnoot 1 genoemde ketenpartijen. De BKR stelt de informatieproducten en handreikingen gezamenlijk vast.