Professionals en de Wvggz

Professionals en organisaties die werken binnen de Wvggz vinden op de websites van ketenpartners informatieproducten, werkafspraken en handreikingen.

Hieronder treft u een overzicht aan van diverse webpagina’s waarop relevante informatie te vinden is.

MIND, documenten voor cliënten en vertegenwoordigers

Via deze link vindt u onder andere documenten, handreikingen en informatie over het plan van Aanpak, het aanvragen van verlof, overplaatsing of beëindigen van verplichte zorg.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Via deze link vindt u alle informatie die voor gemeenten relevant is. Daar horen ook documenten en handreikingen bij die te maken hebben met een melding over iemand die misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, het verkennend onderzoek, het voorbereiden van een zorgmachtiging, de crisismaatregel, het doorsturen van persoonsgegevens van de betrokkene en het informeren van de betrokkene door de gemeente.

De Nederlandse ggz (dNggz)

Via deze link vindt u onder andere documenten en formats voor ggz-zorgaanbieders en -zorgverleners rondom het proces van de zorgmachtiging en de crisismaatregel en het daarover schriftelijk informeren van volwassen en jeugdige betrokkenen.

De familievertrouwenspersoon

Via deze link vindt u informatie over de rol en taak van de familievertrouwenspersoon en een overzicht van welke familievertrouwenspersonen bij welke instelling werken. U vindt er ook een animatie over hoe de familievertrouwenspersoon naasten kan ondersteunen. Daarnaast treft u er de brochure ‘Verplichte ggz. Informatie voor ouders, partners, kinderen, broers, zussen en andere naasten’. De animatie en brochure zijn gratis te downloaden om verder te verspreiden.’

De patiëntenvertrouwenspersoon

Via deze link vindt u onder andere informatie over het doorsturen van persoonsgegevens aan de Stichting PVP, de mogelijkheid tot schadevergoeding en het forfaitair stelsel. U treft er ook een link aan naar een animatie om mensen met een licht verstandelijke beperking te informeren over de voorbereiding voor een zorgmachtiging. De video is bedoeld als extra uitleg bij de informatiebrief, die betrokkenen krijgen wanneer een zorgmachtiging wordt voorbereid. Deze animatie is gemaakt in opdracht van het KCT en in samenwerking met diverse ketenpartners.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Via deze link vinden GGZ zorgaanbieders en/of zorgverleners onder andere documenten, handreikingen en informatie over het plan van Aanpak, het aanvragen van verlof, overplaatsing of beëindigen van verplichte zorg.

De ketenmonitor

Via deze link vindt u de ketenmonitors en infographics. Ketenpartijen hebben behoefte aan inzicht in de uitvoering van de wet. De ketenmonitor Wvggz voorziet in een kwantitatieve ondersteuning daarvan. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders en de IGJ. De ketenmonitor verschijnt vanaf 2023 een keer per jaar. Daarnaast wordt er ook een korte infographic gemaakt met een samenvatting van de ketenmonitor.