Facsheet 'Onvrijwillige zorg in de Wet zorg en dwang'

Vanuit het veld zijn vragen gesteld over de reikwijdte van het begrip “onvrijwillige zorg” uit de Wet zorg en dwang (Wzd). Men vraagt wanneer er wel of niet sprake is van onvrijwillige zorg in de zin van de Wzd, of de in artikel 2 Wzd genoemde zorgvormen in bepaalde concrete gevallen als onvrijwillig moet worden aangemerkt, en of in die gevallen altijd het stappenplan moet worden gevolgd. In deze factsheet wordt hier op ingegaan.