Klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz

Een patiënt, zijn vertegenwoordiger of naaste kan een klacht indienen over beslissingen van de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur of de zorgaanbieder rond verplichte zorg. Dat geldt ook voor tijdelijke verplichte zorg in een crisissituatie, die wordt toegepast voordat de crisismaatregel is verleend.

Onafhankelijke klachtencommissie

Uw zorgaanbieder is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie behandelt uw klachten. Klachten kunnen onder andere gaan over beslissingen van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg.

De uitspraak van de klachtencommissie kan ertoe leiden dat een beslissing wordt teruggedraaid of dat de patiënt een schadevergoeding krijgt. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kan beroep worden aangetekend bij de rechter. Dit kan door de patiënt, zijn vertegenwoordiger of door de zorgaanbieder.

Welke klachten behandelt de klachtencommissie?

In de wet is vastgelegd over welke zaken de klachtencommissie uitspraak kan doen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld:

 • vrijheidsbeperkingen
 • de uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging
 • een verzoek tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van verplichte zorg
 • beslissingen rond het vaststellen van wilsonbekwaamheid

De Wvggz regelt geen klachtrecht over het optreden van de politie bij de toepassing van verplichte zorg. Dat is geregeld in de Politiewet 2012.

Advies van de patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon kan de patiënt bijstaan als hij een klacht heeft:

 • Advies over de manier om met de klacht om te gaan.
 • De patiënt bijstaan als hij de klacht met de zorgverlener zelf wil oplossen.• Ondersteuning bij het indienen van de klacht.
 • Adviseren of het nuttig is om een advocaat in te schakelen.

Hoe gaat de klachtprocedure?

 • De patiënt of zijn naaste kan een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder.
 • Patiënten kunnen advies krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon.
 • Naasten kunnen advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.
 • Gaat de klacht over verplichte zorg die al wordt toegepast? De klacht stopt die verplichte zorg niet automatisch. De patiënt kan wel aan de klachtencommissie vragen om de verplichte zorg voorlopig te stoppen.
 • De klachtencommissie beslist over de klacht.
 • De klachtencommissie kan de klacht ongegrond verklaren, dan krijgt de patiënt geen gelijk. Hij kan dan naar de rechter gaan om te proberen alsnog gelijk te krijgen.

Schadevergoeding

De patiënt kan ook een schadevergoeding vragen voor geleden materiële of immateriële schade. Die schade moet hij kunnen onderbouwen. Het kan gaan om het handelen van de burgemeester (bij een crisismaatregel), van de officier van justitie, van de rechter of van de zorgaanbieder/zorgverlener.

De patiënt kan die schadevergoeding vragen bij de klachtencommissie en bij de rechter. Beide kunnen ook uit zichzelf een schadevergoeding toekennen. Het criterium daarbij is de redelijkheid en billijkheid.