Klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz

Informatie over de rechten van patiënten in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

Een patiënt, zijn vertegenwoordiger of naaste kan een klacht indienen over beslissingen van de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur of de zorgaanbieder rond verplichte zorg. Dat geldt ook voor tijdelijke verplichte zorg in een crisissituatie, die wordt toegepast voordat de crisismaatregel is verleend.

De Wvggz regelt geen klachtrecht over het optreden van de politie bij de toepassing van verplichte zorg. Dat is geregeld in de Politiewet 2012.

Een klacht indienen

  • U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder.
  • Patiënten kunnen hierbij advies krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Naasten kunnen advies krijgen van de familievertrouwenspersoon.
  • Gaat de klacht over verplichte zorg die op dat moment al wordt toegepast? Het indienen van de klacht stopt die verplichte zorg niet automatisch. U kunt bij uw klacht aan de klachtencommissie vragen om de verplichte zorg voorlopig te stoppen.
  • De klachtencommissie beslist over de klacht.
  • De klachtencommissie kan de klacht ongegrond verklaren, dan krijgt u geen gelijk. U kunt dan naar de rechter gaan om te proberen alsnog uw gelijjk te krijgen.

Schadevergoeding

U kunt ook een schadevergoeding vragen voor geleden materiële of immateriële schade. Die schade moet u kunnen onderbouwen. Het kan gaan om het handelen van de burgemeester (bij een crisismaatregel), van de officier van justitie, van de rechter of van de zorgaanbieder/zorgverlener.

U kunt die schadevergoeding vragen bij de klachtencommissie en bij de rechter. Beide kunnen ook uit zichzelf een schadevergoeding toekennen. Het criterium daarbij is de redelijkheid en billijkheid.