Machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel

Informatie over de crisismaatregel in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

Een crisismaatregel duurt maximaal drie dagen. De rechter kan de crisismaatregel zo nodig verlengen als de verplichte zorg nodig blijft om onmiddellijk dreigend ernstig nadeel af te wenden. Er is dan dus nog steeds sprake van een crisissituatie.

Procedure voor verlenging van de crisismaatregel

De officier van justitie krijgt een kopie van de crisismaatregel van de burgemeester. De officier kan binnen een werkdag aan de rechter vragen om de crisismaatregel te verlengen met een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel.

De rechter beoordeelt:

  • of er sprake is van een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel door een vermoedelijke stoornis;
  • of het ernstig nadeel door de voortzetting van de crisismaatregel kan worden weggenomen.

De rechter heeft hiervoor dezelfde stukken als de burgemeester.

Hoorzitting

De patiënt heeft het recht om gehoord te worden door de rechter, maar mag dat ook weigeren. De rechter moet ook de vertegenwoordiger en de advocaat van de patiënt horen, als zij dat willen. Verder kan de officier van justitie bij de zitting aanwezig zijn.

De rechter kan daarnaast een aantal andere mensen horen, zoals de zorgverantwoordelijke, de opsteller van de medische verklaring of de wijkagent.

Beslissing

De rechter beslist binnen drie dagen na de dag waarop het verzoek op de griffie binnenkomt. 

Geen voortzetting van de crisismaatregel

Oordeelt de rechter dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een crisismaatregel? Dan wijst hij het verzoek van de officier af. De verplichte zorg wordt dan gestopt. De rechter kan bijvoorbeeld vaststellen dat er geen vermoeden van een psychische stoornis (meer) is of dat er geen sprake (meer) is van daaruit voortvloeiend onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Bijvoorbeeld als de toegediende medicatie goed heeft gewerkt of als er een drugspsychose was die zo is verminderd dat geen onmiddellijk dreigend ernstig nadeel meer te verwachten is.

Wel voortzetting van de crisismaatregel

Oordeelt de rechter dat een crisismaatregel nog noodzakelijk is? Dan kan hij de crisismaatregel maximaal drie weken voortzetten.

Daarna stopt de maatregel, tenzij de officier voor het einde ervan een verzoek bij de rechter heeft ingediend voor een zorgmachtiging die aansluit op de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. In dat geval loopt de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel door totdat de rechter heeft beslist op dat verzoek. De rechter neemt die beslissing in elk geval binnen drie weken nadat het verzoek is ingediend.

De crisismaatregel vervalt ook wanneer de rechter het verzoek om een zorgmachtiging afwijst of wanneer de geneesheer-directeur alle vormen van verplichte zorg onvoorwaardelijk beëindigt.

In beroep

Tegen de crisismaatregel kan beroep bij de rechter worden ingesteld. Dat beroep stopt overigens niet de uitvoering van een crisismaatregel in de tussentijd.

Daarna is echter geen hoger beroep meer mogelijk. Ook tegen een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel staat geen hoger beroep open.