Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

De nieuwsbrief over de Wet zorg en dwang biedt een overzicht van het nieuws, de laatste beleidsactiviteiten, voorbeelden uit het veld en belangrijke ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met deze wetgeving.

Parlementaire update: reparatiewetsvoorstel

Op 16 april 2021 is de nota naar aanleiding van het verslag is, samen met een nota van wijziging op het reparatiewetsvoorstel Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft de reparatiewet op de agenda van de procedurevergadering van 12 mei gezet.

De datum van inwerkingtreding is afhankelijk van agendering en besluitvorming door de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS heeft daar geen invloed op. Uiteraard hopen we dat de reparatiewet zo spoedig mogelijk in werking kan treden. De nota’s en het reparatiewetsvoorstel vindt u hier.

Rijksoverheidlogo met VWS

Gegevensaanlevering onvrijwillige zorg

In de Wet zorg en dwang (en de Wet verplichte ggz) staat dat zorgaanbieders gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse.
Op de website van de IGJ staat hoe Wzd-zorgaanbieders de analyse over heel 2020 en het digitaal overzicht over de eerste helft van 2021 kunnen aanleveren. Op deze pagina staat ook nadere informatie over de gegevensaanlevering, zoals wat de afspraken zijn tussen ActiZ, Zorgthuisnl en VGN met IGJ en het ministerie van VWS. 

Daarnaast werkt de inspectie aan een extra pagina met praktische uitleg over de gegevensaanlevering. Aanvullend daarop organiseert de inspectie vragenuurtjes. Meer informatie hierover volgt en kunt u vinden op de  website van de IGJ.

gegevens iwzd

Praktijktuinen

In 2021 gaan 6 praktijktuinen van start om de ambulante Wet zorg en dwang (verder) te implementeren. Het doel is om de implementatie van de Wzd in de extramurale setting een stevige impuls te geven. De ervaringen en goede voorbeelden uit de 6 praktijktuinen komen ter inspiratie en lering landelijk beschikbaar. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om zich voor 25 mei aan te melden als praktijktuin. Meer informatie vindt u hier 

Beeld: ©ActiZ / ActiZ

Monitor Wet zorg en dwang

VWS zal de implementatie van de Wzd in kaart brengen door deze periodiek te monitoren. Met monitoring wordt de voortgang van de implementatie van de Wzd in beeld gebracht en kunnen vraagstukken worden gesignaleerd en periodiek gerapporteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vraagstukken die acuut zijn, die betrekking hebben op praktische zaken en vraagstukken die meer betrekking hebben op het systeem, ook wordt onderscheid gemaakt tussen vraagstukken die zich lokaal, regionaal en landelijk voordoen.

In 2020 is onderzocht op welke wijze dit structureel kan worden ingericht en vormgegeven. In 2021 en 2022 wordt de monitor uitgevoerd voor PwC. U wordt via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de periodieke rapportages, waarin de trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht.

Beeld: ©PWC / PWC

Ondersteuning bij implementatievraagstukken

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het veld tot eind 2022 ondersteuning om partijen verder op weg te helpen met de implementatie van de Wet zorg en dwang. Adviesbureau Significant Public gaat deze ondersteuning aan het veld bieden.

Om het veld te ondersteunen vinden verschillende activiteiten plaats. Er komt een loket waar partijen terecht kunnen met knelpunten die zij ervaren bij de implementatie van de infrastructuur Wzd en/of hun behoefte kunnen uiten om ondersteuning te ontvangen. Per knelpunt wordt bekeken welke ondersteuning passend is. Denk bijvoorbeeld aan procesbegeleiding om te komen tot samenwerkingsafspraken en samenwerkingsstructuren.

Ook houdt Significant nauw contact met Actiz en VGN rond het inrichten van praktijktuinen ten behoeve van de Wzd in de ambulante setting.

Vanuit een helicopterview heeft Significant zicht op de verschillende lokale en regionale praktijken. Zij zorgen ervoor dat regionale oplossingen verder gebracht worden zodat deze ook voor andere regio’s toepasbaar worden. Zij delen de kennis via onder meer een website.

Logo Significant Public

Opstellen Medische verklaring met terugwerkende kracht vergoed

In het kader van de Wet zorg en dwang heeft een cliënt een medische verklaring nodig in het geval van een onvrijwillige opname. De medische verklaring moet worden aangeleverd bij het CIZ. De medische verklaring dient te worden opgesteld door een ter zake kundige arts die de cliënt kort van tevoren heeft onderzocht maar die ten minste gedurende één jaar geen zorg heeft verleend aan de cliënt.

De bekostiging van het opstellen van een medische verklaring is afhankelijk van de leveringsvorm en van het domein waarbinnen de cliënt zorg ontvangt.

Voor cliënten die Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een mpt is het mogelijk om het opstellen van een medische verklaring via de prestatie H351 ‘Medische verklaring in het kader van de Wzd’ te bekostigen. Voor het opstellen van een medische verklaring voor cliënten die zorg ontvangen via een vpt of zzp is geen aparte prestatie; de inzet valt onder het integrale tarief.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de inzet die gepaard gaat met het opstellen van een medische verklaring voor cliënten zonder Wlz indicatie vergoed te krijgen binnen de Zvw. Zodra de prestatie hiervoor beschikbaar is, geldt deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Foto van een persoon die voorlichting geeft aan een ander persoon

Voorbeelden uit het veld

Als vaste categorie van de nieuwsbrief worden voorbeelden uit het veld gedeeld. Dit zijn activiteiten die anderen ter inspiratie graag willen delen.
VWS geeft wel mee dat de inhoud niet is gecontroleerd of afgestemd.
Mocht u ook iets willen delen, stuur het naar implementatieWzd@minvws.nl en wie weet ziet u het terug in een volgende nieuwsbrief.
 

Het Wegingskader: een online tool voor zorgprofessionals om het cliëntperspectief mee te wegen
Met het Wegingskader, een nieuwe online tool kunnen zorgprofessionals in de langdurige zorg nagaan of de zorg die een cliënt in een bepaalde situatie krijgt, onvrijwillig is. Bovendien kan de tool zorgprofessionals bewuster maken van het perspectief van de cliënt, en hoe ze dat kunnen meewegen bij de zorg die ze bieden en bij het vergroten van de eigen regie. Het Wegingskader is ontwikkeld door zowel het Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC in samenwerking met de Academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University). Een uitgebreider persbericht hierover leest u hier. Het Wegingskader zelf vindt u hier.


Wzdwijzer
Vilans heeft een nieuwe kennis-tool gelanceerd, de Wzd-wijzer. De kennis-tool is er voor zorgteams en multidisciplinaire teams, en heeft 4 modules die je van A tot Z meenemen in de Wzd. De team-opdrachten doe je op het moment dat het jou uitkomt. De Wzdwijzer bevat, interactieve video’s, animaties, een kennis-quiz, tips uit de praktijk en praktijkopdrachten. Dit alles toegespitst op de praktijk van VG en VVT. Een korte animatie over het wat & hoe van de Wzdwijzer vindt u hier.

voorbeelden uit het veld