Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

De nieuwsbrief over de Wet zorg en dwang (Wzd) biedt een overzicht van het nieuws, de laatste beleidsactiviteiten, goede voorbeelden uit het veld en belangrijke ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met deze wetgeving.

Besluit gelijkgestelde aandoeningen gepubliceerd

In de Staatscourant van 30 april jl. is het Besluit gelijkgestelde aandoeningen gepubliceerd. In deze algemene maatregel van bestuur worden de volgende aandoeningen en ziekten als gelijkgesteld met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap aangewezen:

  • het syndroom van Korsakov, indien dit syndroom bij de cliënt zich uit als een neurocognitieve stoornis met daaruit voortkomende significante beperkingen overeenkomstig die van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap;
  • de ziekte van Huntington, indien deze ziekte bij de cliënt zich uit als een neurocognitieve stoornis met daaruit voortkomende significante beperkingen overeenkomstig die van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap;

* en niet-aangeboren hersenletsel (NAH), indien dit letsel bij de cliënt een neurocognitieve stoornis veroorzaakt met daaruit voortkomende significante beperkingen overeenkomstig die van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap.

Om zorg op maat te kunnen bieden, wijst dit besluit niet alle personen aan met het genoemde syndroom, maar bepaalde verschijningsvormen die ook daadwerkelijk te maken hebben met gedragsproblemen en regieverlies zoals deze voorkomen bij dementie of een verstandelijke handicap. Zolang dergelijke verschijningsvormen zich niet vertonen, vallen de desbetreffende personen in principe onder de Wet verplichte ggz (Wvggz).

De vaststelling van bovengenoemde aandoeningen gebeurd middels een verklaring van een ter zake kundige arts of een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bedoeld in de Wet langdurige zorg nodig. Onder meer een psychiater, een arts verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde kunnen een ter zake kundige arts zijn.

Met deze werkwijze is de verwachting dat beter wordt aangesloten bij de actuele zorgbehoeften van deze personen zodat steeds het meest passende wettelijk regime op hen van toepassing is voor wat betreft de toepassing van gedwongen zorg.

Rijksoverheidlogo met VWS

Spoedreparatiewetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Op 11 mei 2020 is het spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen in de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang met een breed draagvlak voorgesteld, waardoor het wetsvoorstel binnen een relatief kort tijdsbestek in procedure gebracht kon worden.

Het wetsvoorstel beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen.

De tekst van het wetsvoorstel en voortgang van de behandeling in de Tweede Kamer zijn onder deze link te vinden en via tweedekamer.nl.

In 2020 wordt verder gewerkt aan een tweede, omvangrijker wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd. Dit wetsvoorstel wordt deze zomer in consultatie gebracht.

Subsidieoproep wetsevaluatie Wvggz en Wzd gepubliceerd

Op 13 mei 2020 is de subsidieoproep voor de wetsevaluatie van de Wvggz en de Wet zorg en dwang Wzd gepubliceerd door ZonMW. Onderzoeksgroepen die het evaluatieonderzoek willen uitvoeren kunnen tot uiterlijk 7 juli een subsidieaanvraag indienen.

De evaluatie van de Wvggz en de Wzd is naar verwachting eind 2021 afgerond. Gezien het feit dat deze eerste evaluatie van de beide wetten binnen twee jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt, gaat het bij deze evaluatie in de kern om de vraag of de resultaten zich in de beoogde richting van de nagestreefde doelen bewegen en hoe de implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten in de praktijk verloopt.

De subsidieoproep is hier te vinden.

Subsidie oproep Zonmw

Van BOPZ naar Wzd, wat doet Vilans allemaal?

Het karakter van de Wzd is zoals bekend ‘nee, tenzij’ en Vilans sluit daarop aan. In het 2 jaar durende Wzd-programma gebeurt van alles.

.

Informatievoorziening

In juni 2020 zal de vernieuwde Alternatievenbundel uitkomen, update van bestaand materiaal. Nieuw en bijna klaar zijn een online Wzd pakket voor docenten, FAQ voor zorgboeren en een format beleidsplan voor middelgrote organisaties intra- en extramuraal. In de VWS info-bijeenkomsten van afgelopen najaar en januari-februari zijn al het Wzd stappenplan-zakkaartje, de Wzd casus-checker en de online kennis-quiz onder de aandacht gebracht.

.

Online leeromgeving
Deze en nog te maken kennisproducten landen op de kennispleinen en daarnaast zoveel als mogelijk in de online leeromgeving waarvan de 1e module in concept klaar is voor toetsing door zorgprofessionals in Wzd teams. De leeromgeving is een online-tool met de mogelijkheid om offline kennisproducten te downloaden.

Zie zorgvoorbeter.nl, vilans.nl en kennispleingehandicaptensector.nl.

.

Leerkringen
Vilans richt ‘leerkringen’ in om op de diverse Wzd thema’s kennisproducten te maken. Door de coronacrisis is de opstart van deze bijeenkomsten aangepast. Afhankelijk van hoe lang het nog gaat duren zet Vilans meer of minder sterk in op digitale bijeenkomsten om te zorgen voor informatie en uitwisseling over de Wzd.

.

Helpdesk
Ook blijft Vilans de vragen beantwoorden over de Wzd die binnen komen op de Vilans kennispleinen, vilans.nl en via dwangindezorg.nl.

.

Onderzoek
Tot slot zal Vilans actie-onderzoek uitvoeren over de wenselijkheid van inzet van het stappenplan in relatie tot onnodige bureaucratie, gekoppeld aan artikel 2.2 uit de wet. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe afstemming met cliëntorganisaties en de branchverenigingen VGN en Actiz.

logo vilans breed