Nieuwsbrief Wet zorg en dwang

De nieuwsbrief over de Wet zorg en dwang (Wzd) biedt een overzicht van het nieuws, de laatste beleidsactiviteiten, goede voorbeelden uit het veld en belangrijke ontwikkelingen binnen de sectoren die zich in Nederland bezighouden met deze wetgeving.

Parlementaire update

Spoedreparatiewetsvoorstel
De spoedreparatiewet is in werking getreden op 29 oktober. Het eerdere nieuwsbericht vind je hier.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het voorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 werd op 27 oktober 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat naar verwachting in op 1 december 2020. Tot die tijd blijven de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s gelden.

Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken

In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is opgenomen dat toegang in verband met het horen van een cliënt en toegang van advocaten en cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wzd niet geweigerd mogen worden. Meer informatie vind je hier.

Reparatiewetsvoorstel
Doel van de Reparatiewet Wzd en Wvggz is de vereenvoudiging van de uitvoering en reparatie van technische onvolkomenheden en omissies in de wet. In de maand juni is het conceptwetvoorstel openbaar via internet geconsulteerd. Het Ministerie van VWS heeft achttien inhoudelijke reacties ontvangen. Het waren zeer constructieve reacties waarbij het belang en de intentie van de Wzd werd onderschreven. Het snijvlak tussen administratieve lastenverlichting en de rechtsbescherming van de cliënt blijft, zo blijkt uit de reacties, op gespannen voet staan.

Een deel van de input heeft geresulteerd in een wijziging van de concept wettekst. Een ander deel zal beleidsmatig nader worden onderzocht. Nadere uitwerking en afstemming is hierbij belangrijk. Deze onderwerpen worden in aanloop naar de wetsevaluatie verder opgepakt.

Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State, de bedoeling is dat het wetsvoorstel nog in 2020 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Afhankelijk van de wetsbehandeling is verwachting dat het wetsvoorstel halverwege 2021 in werking zal treden.

Rijksoverheidlogo met VWS

Handreiking ‘Wzd voor orthopedagogen en psychologen’ gepubliceerd

De handreiking ‘Wzd voor orthopedagogen en psychologen’ is gepubliceerd. In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor gedragswetenschappers. De handreiking is in opdracht van VWS ontwikkeld door de NVO, het NIP, de NVGzP en de BPSW.

Terugblik op Week van de Wet zorg en dwang

Van 28 september t/m 3 oktober jl. organiseerde VWS samen met veldpartijen de Week van de Wet zorg en dwang. In deze week werden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over de betekenis van de wet voor hen.
Door het hele land zijn 72 activiteiten georganiseerd waaraan in totaal 670 deelnemers hebben deelgenomen.
Door de Coronamaatregelen konden helaas niet alle geplande activiteiten doorgaan, maar een deel hiervan is in aangepaste of digitale vorm georganiseerd. Het complete programma van alle aanbieders is hier terug te lezen.

Online is veel aandacht aan de week en het thema onvrijwillige zorg besteed. Bekijk bijvoorbeeld deze terugblik door het programma Thuis in het verpleeghuis.

Voorbeelden uit het veld

Als vaste categorie van de nieuwsbrief worden voorbeelden uit het veld gedeeld. Dit zijn activiteiten die anderen ter inspiratie graag willen delen.

VWS geeft wel mee dat de inhoud niet is gecontroleerd of afgestemd.

Mocht u ook iets willen delen, stuur het naar implementatieWzd@minvws.nl en wie weet ziet u het terug in een volgende nieuwsbrief.

Samenwerking externe deskundigen
Op initiatief van Ipse de Bruggen gaan zeven zorginstellingen in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang samenwerken bij de verplichte inzet van externe deskundigen. De inzet van een externe deskundige is verplicht als er sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt. Lees er hier meer over.

Ervaringen en tips met de Wzd
Hoe gaan zorginstellingen om met de Wet zorg en dwang en wat kwam er allemaal op hen af? Vilans vroeg Vitalis WoonZorg Groep Eindhoven en Gemiva-SVG Groep locatie de Jakweide om hun ervaringen en tips te delen.

Nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel
Vilans heeft een nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel gepubliceerd. Deze bundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang. De bundel download je gratis.

voorbeelden uit het veld