Handreiking 'Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra' gepubliceerd

Zojuist is de handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’ gepubliceerd. De handreiking beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wet zorg en dwang (Wzd) moeten toepassen. De Wzd kan van toepassing zijn op patiënten met dementie of een verstandelijke beperking die vanuit het verpleeghuis of de thuissituatie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen.

Uitgangspunt is dat een bestaand zorgplan waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, aan het ziekenhuis wordt meegegeven bij opname van de patiënt. Dit zorgplan geldt dan al in het verpleeghuis of in de thuissituatie. In het ziekenhuis moet vervolgens worden beoordeeld of het zorgplan daar kan worden uitgevoerd. In een situatie waarin het zorgplan niet voorziet of in de situatie waarin het uitvoeren van het zorgplan bij het verlenen van goede zorg  niet mogelijk is, kan van het zorgplan worden afgeweken.

Naast de uitvoering van onvrijwillige zorg kan het ziekenhuis te maken krijgen met procedures voor (onvrijwillige) opname, zoals een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging (RM) of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie (IBS). De handreiking gaat ook in op deze procedures.

De handreiking is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld. Aan deze handreiking hebben experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, de beroepsvereniging V&VN, Artsenfederatie KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen meegewerkt.