De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang

Deze brochure gaat in op wat cliëntenraden kunnen doen bij de Wet zorg en dwang. De handreiking is ontwikkeld door Raad op Maat, in opdracht van het ministerie van VWS.