Inwerkingtreding Reparatiewet

De wet van 28 september 2021 die de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) beoogt te verbeteren, treedt op 6 november 2021 in werking.

De wet is opgesteld met breed draagvlak bij en input van de brancheorganisaties van professionals en patiënten. We noemen enkele wijzigingen.

Vanaf dit moment mag het BSN-nummer worden gebruikt bij de aanlevering van het digitaal overzicht verplichte en/of onvrijwillige zorg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Gebruik van het BSN, betekent dat er minder verschillende gegevens over de betrokkene nodig zijn. Zie ook Gegevensaanlevering Wvggz en Wzd | Dwang in de zorg (igj.nl) Aanleveren van de gegevens kan ook via deze pagina.

In de Wzd wordt onder andere de procedure voor het vaststellen van wilsonbekwaamheid op verzoek van het veld vereenvoudigd en wordt de externe deskundige vervangen door een onafhankelijke deskundige, waarmee de eis dat deze niet in dienst mag zijn van de zorgaanbieder komt te vervallen.

Ook is een hardheidsclausule aan de Wet zorg en dwang (Wzd) toegevoegd die de rechter de mogelijkheid geeft om onder omstandigheden iemand met een psychische stoornis op te laten nemen met een Wzd-machtiging.

In de Wvggz is beëindiging van een crisismaatregel of verlenging daarvan vereenvoudigd door het schrappen van de extra medische verklaring en is het niet meer nodig om een aanvraag voor verlenging vier weken voor het verstrijken van een eerste zorgmachtiging in te dienen, omdat de voorbereiding van een nieuwe aanvraag binnen de looptijd van een eerste zorgmachtiging van zes maanden erg vroeg komt.

Per 1 januari 2022 is in de Participatiewet geregeld dat iemand die gedwongen is opgenomen recht houdt op algemene bijstand.

Waar de wetswijziging gevolgen heeft voor de Wvggz-informatieproducten die door het KCT zijn opgesteld in samenwerking met de ketenpartijen, zijn die reeds verwerkt in de laatste release. Zie voor meer informatie Website Ketencoördinatieteam Wvggz | Informatieproducten Wvggz (wvggz-kct.nl)

Meer informatie over de Wvggz en Wzd en de inwerkingtreding van de Reparatiewet is te vinden op https://www.dwangindezorg.nl/