Standpunt registratie van ziekenhuizen in het kader van de Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS heeft van diverse ziekenhuizen vragen ontvangen omtrent de registratie in het locatieregister in het kader van de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) en zal daarom, vooruitlopend op de te publiceren handreiking 'Wzd voor ziekenhuizen´ hier enige duidelijkheid in scheppen.

Indien een cliënt in het ziekenhuis wordt opgenomen en de cliënt een zorgplan heeft waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, moet het ziekenhuis vanaf het moment van opname in het ziekenhuis uitvoering geven aan dat zorgplan, voor zover de behandelaar in het ziekenhuis dit medisch wenselijk en verantwoord vindt. Dit staat beschreven in artikel 8, tweede lid, van de Wzd.

Indien de behandelaar in het ziekenhuis afwijkt van het zorgplan is er sprake van zorg in het kader van de WGBO en het regime van de Wzd is dan niet van toepassing. Als afgeweken wordt van het zorgplan overlegt de behandelaar zo mogelijk met de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het zorgplan.

Wanneer het ziekenhuis (een deel van) het zorgplan waarvoor een andere zorgaanbieder verantwoordelijk is, uitvoert zoals bepaald in artikel 8, tweede lid, van de Wzd, hoeft het zich niet te registreren. Het ziekenhuis hoeft uitsluitend te voldoen aan de artikelen 8, tweede lid, 13, tweede en derde lid, en 14 van de Wzd.

Naar verwachting wordt begin 2021 de handreiking ´Wzd voor ziekenhuizen´ gepubliceerd. In deze handreiking zal dit onderwerp nader worden toegelicht.  

Op deze website zijn onder meer ook de volgende handreikingen te vinden: