Spoedreparatiewet voor de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang aangenomen

Op dinsdag 6 oktober heeft de Eerste Kamer de spoedreparatiewet voor de Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) aangenomen. Deze spoedreparatiewet beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen.

Voor de Wvggz wordt onder meer de wijziging van de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel mogelijk gemaakt, waarmee wordt voorkomen dat wanneer de zorgbehoefte van betrokkene tussentijds wijzigt, de procedure van een nieuwe crisismaatregel (en machtiging tot voortzetting daarvan) moet worden gestart. Ook wordt voorkomen dat de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel niet tijdig geregeld kan worden als iemand vervolgzorg nodig heeft in het weekend of op een feestdag. Ook krijgt de rechter de mogelijkheid om in zijn beslissing andere vormen van verplichte zorg op te nemen dan die in het verzoekschrift van de officier van justitie staan.

Voor de Wzd ziet de regeldrukverlaging er met name op dat volstaan kan worden met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging, en dat niet daarnaast ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder noodzakelijk is. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder indien iemand reeds daar is opgenomen.

De aanleiding voor het maken van deze spoedreparatiewet was een roep vanuit het veld om een aantal knelpunten in de uitvoeringspraktijk te verhelpen. VWS vindt het belangrijk om in contact te blijven met de partijen die in het veld met de wetten werken en om naar hun ervaringen te luisteren. Deze veldpartijen hebben een aantal concrete punten onder de aandacht gebracht die de uitvoerbaarheid van de wetten kan verbeteren.

Gedwongen zorg verlenen is een grote stap en moet je heel zorgvuldig doen. We willen allemaal dat de juiste zorg wordt verleend aan iemand wiens gedrag ernstig nadeel vormt voor zichzelf of iemand anders, maar ook dat goed wordt omgegaan met de rechten van de betrokkene die zich in een kwetsbare situatie bevindt. Ook de Kamer heeft daar in de wetsbehandelingen steeds aandacht voor gevraagd. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat keuzes die in de wetgeving zijn gemaakt om gedwongen zorg te verbeteren, ook tot gevolg hebben dat er werk uit voortkomt voor de ggz of gemeenten.

Deze reparatiewet zal binnenkort in werking treden (berichtgeving volgt via dwangindezorg.nl), en rond de jaarwisseling wordt een tweede, omvangrijkere reparatiewet ingediend bij de Kamer om de uitvoering van de Wvggz en Wzd verder te verbeteren. We hebben met elkaar afgesproken dat de eerste evaluatie van de wet al eind 2021 gereed zal zijn. Zo blijven we samen met de veldpartijen werken aan deze belangrijke wetten.