Uitwisseling BSN toegestaan vanaf 19 maart

Op donderdag 19 maart treedt de wet in werking waarin is geregeld dat bij gegevensuitwisseling tussen bepaalde partijen op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd), ook het burgerservicenummer van betrokkene mag worden gedeeld.

In de Wvggz gaat het om reeds in de wet opgenomen gegevensuitwisselingen tussen de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke, de burgemeester, de politie, de officier van justitie en de inspectie. In de Wzd betreft dat de Wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de burgemeester, het CIZ, de officier van justitie en de inspectie.

In de Wvggz en Wzd is het voor de beoordeling van de noodzaak, de voorbereiding en de uitvoering van de gedwongen zorg voor een individuele betrokkene essentieel dat de hiervoor genoemde ketenpartners veilig en zorgvuldig informatie met elkaar delen en er geen persoonsverwisselingen plaatsvinden. De informatiedeling tussen deze ketenpartners was al opgenomen in de wet, maar een grondslag voor het uitwisselen van het burgerservicenummer tussen het zorgdomein en het overheidsdomein ontbrak nog. Met de inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020 op 19 maart 2020 wordt deze grondslag gerealiseerd in artikel 8:22 van de Wvggz en artikel 18c van de Wzd.