Aangepaste factsheet ‘samenloop crisissituaties Wvggz en Wzd’ biedt aanzet voor aanpak knelpunten crisisplaatsingen Wzd

Als reactie op signalen over knelpunten rondom de uitvoering van de crisisplaatsingen in het kader van de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang heeft het ministerie van VWS het bureau Xpertisezorg onderzoek laten doen naar de omstandigheden van de ervaren knelpunten. Daaraan gekoppeld zijn potentiële oplossingen in kaart gebracht.

In dit onderzoek zijn de meningen van zorgaanbieders, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg, psychogeriatrische zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg meegenomen.

In de factsheet ‘samenloop crisissituaties Wvggz en Wzd’ wordt aangegeven welke oplossingen Xpertisezorg ziet en welke acties daarvoor (moeten) worden genomen door het ministerie van VWS . Ook staat binnen deze factsheet beschreven welke mogelijkheden het veld op dit moment heeft en op welke onderdelen er een inspanning van hun zijde nodig is.

Allereerst benadrukt VWS dat onder zowel de Wvggz als de Wzd het mogelijk is om cliënten /patiënten met bijkomende problematiek op te nemen en te behandelen. In dit licht is het dan ook toegestaan om binnen de GGZ-instelling tijdelijke zorg te verlenen aan de patiënten die binnen afzienbare tijd worden doorgeplaatst naar een zorgaanbieder voor gehandicaptenzorg of psychogeriatrische zorg, en behoeft de instelling zich niet specifiek hiervoor als Wzd-accommodatie te registreren.

Voor opname op grond van een inbewaringstelling (IBS; op grond van de Wzd) dient de instelling wel geregistreerd te zijn als Wzd-accommodatie.

Indien na eerste screening blijkt dat bij de cliënt sprake is van uitsluitend VG- of PG-problematiek, kunnen GGZ-partijen formeel niet handelen op grond van de Wvggz. Waar dit leidt tot acute problemen doet VWS een appél op de medewerking van GGZ-crisisdiensten om intersectoraal de samenwerking te zoeken.

Verder gaat VWS in 2020 aan de slag met de aanbevelingen ten aanzien van de knelpunten rond de bekostiging.

VWS vertrouwt er op dat de voorgenomen acties het veld voldoende vertrouwen biedt om ook na 1 januari 2020 op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de taken in het kader van crisisplaatsingen.