Registratie en verantwoording

 • Moeten zorgaanbieders zich registreren?
  Zorgaanbieders moeten kiezen of zij onvrijwillige zorg willen verlenen. Is dit het geval, dan moeten zij zich registreren in een openbaar register dat door het ministerie van VWS wordt ingesteld. In dit register worden, naast gegevens van de zorgaanbieder, ook locaties opgenomen, daarbij moet worden vermeld of de locatie een zogeheten accommodatie is . Locaties of afdelingen die nu een Bopz-aanmerking hebben, worden automatisch als accommodatie in het register opgenomen. Registratie van accommodaties is van belang omdat cliënten op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (de opvolger van de huidige Bopz-indicatie) alleen opgenomen mogen worden in een geregistreerde accommodatie.
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot het locatieregister Wet zorg en dwang?
  Samen met TNO is het ministerie van VWS gestart om invulling te geven aan het locatieregister. Het betreft hier een tijdelijke voorziening voor de duur van ongeveer een jaar. In de loop van 2020 zal CIBG een permanente voorziening binnen hun bestaande omgeving realiseren. Het register komt medio november 2019 beschikbaar voor het vastleggen van nieuwe zorglocaties onder de Wzd en Wvggz per 1 januari 2020. Zodra het register beschikbaar is, zijn daar ook de locaties in opgenomen die nu onder de Wet Bopz zijn aangemerkt. Zorgaanbieders krijgen hier een melding van met het verzoek om hun eigen registraties te controleren en te corrigeren/aanvullen waar nodig. Om eenvoudig nieuwe locaties te kunnen registreren moeten deze eerst als vestiging worden vastgelegd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het handelsregister dient als basis voor het locatieregister. Indien een aanmelding of wijziging juist en volledig wordt doorgegeven, wordt het na ontvangst binnen enkele werkdagen in het handelsregister verwerkt.
 • Moet onvrijwillige zorg aan de IGJ gemeld worden?
  De Bopz schrijft voor dat dwangbehandeling en de toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties gemeld moeten worden bij de IGJ. De IGZ krijgt daardoor gelegenheid om toezicht te houden op de toepassing van dwang. In de praktijk geeft de IGZ aan deze functie weinig invulling. In de Wzd is deze meldplicht daarom vervallen. Onvrijwillige zorg moet echter wel geregistreerd worden en aan de IGJ moet halfjaarlijks een overzicht van de verleende onvrijwillige zorg gestuurd worden, samen met een analyse daarvan. Deze analyse moet worden ondertekend door de raad van bestuur.
 • Waar moet onvrijwillige zorg geregistreerd worden?
  De Wzd bepaalt dat onvrijwillige zorg geregistreerd moet worden. Het is echter niet nodig om een aparte registratie bij te houden. Onvrijwillige zorg kan ook geregistreerd worden in het elektronisch cliëntdossier (ecd). Het ecd moet dan wel de gegevens kunnen genereren die nodig zijn om halfjaarlijkse overzichten van de verleende onvrijwillige zorg op te stellen en om de verleende onvrijwillige zorg te kunnen analyseren.