Algemeen

 • Wat is de aanleiding voor de Wzd?
  Gedwongen opname en behandeling van cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking is nu geregeld in de Bopz. Deze wet regelt ook de toepassing van dwang in de geestelijke gezondheidszorg. De groepen cliënten waarop de Bopz van toepassing is verschillen sterk. Om de wetgeving beter af te kunnen stemmen op die verschillen is nu gekozen voor afzonderlijke wetten. De Wzd is van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz). 
 • Wat regelt de Wzd?
  De Wzd regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt.
  Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. De Wzd regelt wanneer onvrijwillige zorg kan worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan vooraf gaat en wanneer evaluatie van onvrijwillige zorgverlening moet plaatsvinden. De besluitvormingsprocedure waarborgt dat zorgvuldig onderzocht wordt of alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.
 • Op welke cliënten is de Wzd van toepassing?
  Cliënten op wie de Wzd van toepassing is, zijn mensen die een indicatie hebben van een ter zake kundig arts dat zij een psychogeriatrische aandoening  of een verstandelijke beperking hebben, of voor wie om deze redenen een WLZ-indicatie is verstrekt door het CIZ. Bij bijvoorbeeld zeer jonge kinderen zal vaak nog niet zijn vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke beperking, in dat geval geldt de Wzd niet.
 • Op welke zorgaanbieders is de Wzd van toepassing?
  Zorgaanbieders moeten kiezen of zij onvrijwillige zorg willen verlenen. Is dit het geval, dan moeten zij zich registreren in een openbaar register dat door de minister van VWS wordt ingesteld. In dit register worden, naast gegevens van de zorgaanbieder, ook locaties opgenomen, daarbij moet worden vermeld of de locatie een zogeheten accommodatie is. Locaties of afdelingen die nu een Bopz-aanmerking hebben, worden automatisch als accommodatie in het register opgenomen. Registratie van accommodaties is van belang omdat cliënten op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (de opvolger van de huidige Bopz-indicatie) alleen opgenomen mogen worden in een geregistreerde accommodatie.