Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon?

Elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp).  Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. U kunt dan niet zomaar doen wat u zelf graag zou willen doen. U heeft daar misschien vragen over of u weet niet hoe hierover in gesprek te gaan met de zorgverlener. De cliëntenvertrouwenspersoon kan hierbij informatie geven en ondersteuning bieden.

De cliëntenvertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt u in wat u wilt bereiken. Hij staat aan uw kant.
De cliëntenvertrouwenspersoon werkt niet voor de zorginstelling en is onafhankelijk.

Hoe komt een cliënt of vertegenwoordiger in contact met een cvp?

De cliëntenvertrouwenspersoon is regelmatig aanwezig op de plaatsen waar mensen zorg krijgen. Er kan vaak ook een afspraak gemaakt worden.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?

  • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
  • Informatie en uitleg geven over de rechten.
  • Vertellen wie verder kan helpen.
  • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
  • De gesprekken samen voorbereiden.
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
  • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

Schending van rechten signaleren

De cliëntenvertrouwenspersoon kan ook signaleren of de rechten van cliënten in het geding zijn. Die signalen legt hij neer bij de zorginstelling. Wanneer de zorginstelling de signalen niet, onvoldoende of niet snel genoeg oppakt, kan de cliëntenvertrouwenspersoon de signalen ook
doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vertrouwelijk

Wat u vertelt, is vertrouwelijk. Alleen met toestemming kan de cliëntenvertrouwenspersoon met anderen praten over bepaalde situaties.

Privacy

De geheimhoudingsplicht van zorgverleners geldt ook ten opzichte van de vertrouwenspersoon. De cvp krijgt dus alleen informatie over een cliënt als de cliënt of zijn vertegenwoor­diger daar­voor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor inzage in het dossier van een cliënt.

Met uitdrukkelijke toestemming wordt bedoeld dat toestemming niet verondersteld mag worden.

Rol van het zorgkantoor

Aangezien de cvp onafhankelijk van de zorgaanbieder zijn taken dient te verrichten kopen de Wlz-uitvoerders de functie van cliëntenvertrouwenspersoon regionaal in. Er zijn door de zorgkantoren vier aanbieders geselecteerd voor het leveren van cliëntenvertrouwenspersonen in alle zorgkantoorregio’s.

Overzicht CVP-aanbieder per zorgkantoorregio

Zorgkantoorregio

CVP-aanbieder

Website

Friesland, Groningen en Drenthe

Quasir

www.quasir.nl

Twente en Zwolle

LSR

www.hetlsr.nl

Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel

Zorgbelang

www.adviespuntzorgbelang.nl

Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant

Zorgbelang

www.adviespuntzorgbelang.nl

Zuid-oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Zorgbelang

www.adviespuntzorgbelang.nl

Zeeland, Zuidhollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam

LSR

www.hetlsr.nl

Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord

AKJ (Zorgstem)

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord

AKJ (Zorgstem)

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Utrecht, 't Gooi en Flevoland

AKJ (Zorgstem)

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staat weergegeven welke gemeente in welke regio valt.

Wat is de rol van de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder is de gastheer van de cvp en geeft gelegenheid om het cvp-werk uit te voeren.

De Wzd bepaalt dat de cvp vrije toegang tot cliënten heeft. Verder moet medewerking verleend worden aan de werkzaamheden van de cvp.

Wat is de rol van de Landelijke Faciliteit cvp?

De Landelijke Faciliteit (lfcvp) heeft als taak om de kwaliteit van de cvp-en te toetsen en te monitoren op basis van het' Kwaliteitskader cvp in de Wzd' dat door de veldpartijen is ontwikkeld. De lfcvp is betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de opleiding tot cvp zodat CVP-en voldoen aan het kwaliteitskader. Daarnaast worden alle cvp-en die een opleiding tot cvp hebben afgerond die volgens de LFCVP voldoet aan het kwaliteitskader, in het register-cvp vermeld. 

De LFCVP, de zorgkantoren die de CVP-en inkopen en de CVP-aanbieders werken samen om te komen tot de uitvoering van het kwaliteitskader. 

Meer informatie over de cliëntenvertrouwenspersoon en de landelijk faciliteit kan gevonden worden op de website van de landelijke faciliteit cvp.