Locatieregister Wet zorg en dwang

Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 onvrijwillige zorg verleent onder de Wet zorg en dwang moet opgenomen zijn in een openbaar locatieregister. Dit register komt in de plaats van het aanmerkingenbeleid onder de Wet Bopz.

Let op: Vanaf 14 december 2020 kunt u alleen wijzigingen in het locatieregister aanbrengen via eHerkenning.

Huidige situatie

Tot 1 januari 2020 is de Wet Bopz van kracht en is er een register voor zorgaanbieders met een Bopz-aanmerking. Als een zorgaanbieder in het Bopz-register wil worden opgenomen, dient hij een verzoek in bij het ministerie van VWS en toetst de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de instelling voldoet aan de gestelde criteria.

Situatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang geldt dat alle locaties die (ambulante of residentiële) onvrijwillige zorg verlenen  vanaf 1 januari 2020 in een openbaar register moeten zijn opgenomen. Dit wordt het locatieregister genoemd.

Geen toets vooraf

In de nieuwe situatie vindt bij registratie geen toets vooraf meer plaats en de verantwoordelijkheid voor het correct registreren ligt bij de zorgaanbieder zelf. Ook is het niet meer noodzakelijk het aantal plaatsen per locatie vermelden, zoals dat onder de wet Bopz gebruikelijk was. Uiteraard moet de zorgaanbieder die ervoor kiest onvrijwillige zorg te verlenen wel aan alle regels voldoen die de Wet zorg en dwang stelt. 

Controle gegevens locaties met Bopz-aanmerking

De locaties met een Bopz-aanmerking zijn automatisch opgenomen in dit nieuwe register. Het is belangrijk dat een zorgaanbieder de gegevens in het register controleert en aanvult. Het ministerie van VWS heeft alle besturen van de zorgaanbieders met een locatie met een bopz-aanmerking hierover een brief gestuurd.

Aanmelding nieuwe locaties

Nieuwe locaties moeten aangemeld worden door de zorgaanbieder. Dat is bijvoorbeeld nodig als er ambulante onvrijwillige zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Gebruik voor de registratie van een nieuwe locatie bij voorkeur het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.

Aanmelding nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieders die op dit moment geen locatie met een Bopz-aanmerking hebben, moeten eerst een account voor hun instelling aan laten maken. Stuur hiervoor een email met de naam van uw zorginstelling, het KvK- nummer en het emailadres dat u wilt gebruiken voor het beheer naar locatieregister@minvws.nl. Vervolgens moet u de locaties waarin of van waaruit onvrijwillige zorg wordt verleend toevoegen.

Het locatieregister is online

Meer informatie voor zorgaanbieders over het toevoegen en wijzigen van informatie is beschikbaar op https://locatieregister.dwangindezorg.nl/

Uitzondering voor forensische zorg

Rijksinstellingen voor de verlening van forensische zorg zijn van de registratieverplichting uitgezonderd. Zij hoeven niet in het register te staan.