Medische verklaring en zorgplan voor een zorgmachtiging

Informatie over de zorgmachtiging in de Wet verplichte ggz voor mensen met een psychische aandoening.

Bij de procedure voor een zorgmachtiging (verplichte ggz-zorg) baseert de rechter zich onder meer op de medische verklaring en het zorgplan.

Medische verklaring

Een onafhankelijk psychiater stelt de medische verklaring op. In de verklaring staan:

  • De symptomen en de diagnose.
  • De relatie tussen de stoornis en het ernstig nadeel door het gedrag van de patiënt.
  • Welke vormen van zorg noodzakelijk zijn om het ernstig nadeel af te wenden.
  • Hoe lang die vormen van zorg nodig zijn.

De medische verklaring wordt aangevuld met een zorgplan en zo mogelijk een zorgkaart [link].

Zorgplan

De zorgverantwoordelijke maakt het zorgplan samen met de patiënt en zijn vertegenwoordiger. De patiënt kan hierbij hulp krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon of een familielid of naaste.

Het zorgplan is essentieel voor de vraag welke vormen van zorg en eventueel verplichte zorg kunnen worden aangewend om ernstig nadeel te voorkomen. Daarom is goed overleg met de patiënt noodzakelijk. De zorgverantwoordelijke moet uitdrukkelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt en ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. De zorgverantwoordelijke praat ook met de zorgverleners en zo mogelijk met de huisarts van de patiënt. Bij multiproblematiek of andere complexe omstandigheden betrekt de zorgverantwoordelijke relevante deskundigen bij het zorgplan.

Mee blijven doen in de samenleving

De zorgverantwoordelijke overlegt zo nodig met de gemeente om essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven te borgen, zoals een inkomen, dagactiviteiten, huisvesting en een sociaal netwerk.

Beoordeling zorgplan

De geneesheer-directeur beoordeelt het zorgplan op de algemene uitgangspunten van de wet: proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid.