Overgang van Wet Bopz naar Wvggz

In de Wet verplichte ggz is een overgangsperiode opgenomen voor alle Bopz-procedures die lopen op het moment dat de nieuwe wetgeving van kracht wordt. Ook is geregeld hoe wordt omgegaan met Bopz-machtigingen die dan nog gelden.

Zie hiervoor: Overgangsrecht op grond van de Wet Bopz