Wet verplichte ggz (wettekst, regeling en besluit)

De Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven. 

U kunt hier de wettekst, de regeling, het besluit en de artikelgewijze toelichting downloaden.

Artikelgewijze toelichting

Let op: de wetswijziging van 9 juli 2019 is nog niet opgenomen in deze toelichting. Het gaat om de “Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris” (Aanpassingswet, 35 087, nr. A, 9 juli 2019).