De Wvggz en COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over hoe om te gaan met de Wet verplichte ggz (Wvggz) in relatie tot COVID-19.

Zorgverlening

De uitvoering van de Wvggz vindt zoveel mogelijk als normaal plaats. Dit houdt in dat face-to-face contact het uitgangspunt is, mits de veiligheid van de betrokkene, de medewerkers en overige patiënten gewaarborgd is en de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

Akwa GGZ heeft een richtlijn opgesteld over het omgaan met patiënten die (mogelijk) besmet zijn en over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling. 

Richtlijn GGZ en corona

Horen door de rechter

Het contact met de rechter voor de zorgmachtiging of de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel vindt bij voorkeur face-to-face plaats, ofwel op de rechtbank ofwel in de woon- of verblijfplaats van betrokkene. Als het fysiek horen niet verantwoord is, kan de rechter besluiten om de betrokkene via een videoverbinding of, als het niet anders kan, per telefoon te horen.

Actuele informatie vindt u op: Rechtspraak: Coronavirus (COVID-19) - Nieuws

Informatie voor zorgprofessionals

Het RIVM en de koepels in de sector houden speciale pagina’s bij met relevante informatie over onder meer de zorgverlening en COVID-19. Enkele zijn hieronder te vinden:

Informatie voor de patiënt

Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz (Stichting PVP) biedt hulp en ondersteuning voor mensen die opgenomen zijn of te maken hebben met verplichte zorg. Ook heeft de PVP een aantal veelgestelde vragen en antwoord gepubliceerd: Corona vragen.

Patiëntenvereniging MIND biedt op haar website hulp en ondersteuning als je last hebt van angst, somberheid, of andere klachten vanwege het coronavirus. Meer informatie is te vinden op: Wij zijn mind.

Wet publieke gezondheid en de Wvggz

Zowel op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) als op grond van de Wvggz is het mogelijk een persoon zonder zijn instemming te isoleren. Vanwege COVID-19 en vanuit de sector rees de vraag welk wettelijk regime geldt voor personen met een psychische stoornis en een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting. VWS heeft een notitie opgesteld die voor professionals in de sector de twee wettelijke kaders uiteenzet:

Wettelijke kaders van de Wet publieke gezondheid en de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg

Begrijpelijke taal

Het is van belang om de maatregelen die worden getroffen in toegankelijke taal uit te leggen aan de betrokkene die het betreft. Hij of zij heeft immers recht om te weten waarom deze maatregelen worden genomen. Dit kan bijdragen aan het tegengaan van verzet, en levert betere, veiligere zorg op.

Zo is er een Steffi ontwikkeld waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat je wel en wat je niet moet doen om ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.