Inkomen en uitgaven van cliënten met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking die niet kunnen werken, komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Ook als zij in een instelling wonen. Zij hebben vaak hulp nodig bij de financiën. Een bewindvoerder of curator regelt dan de geldzaken.

Eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling

Een instelling voor verstandelijk gehandicapten is een zorginstelling. De kosten van deze instellingen worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bewoners betalen een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is bedoeld voor de kosten die niet direct met de zorg te maken hebben, zoals huisvesting, eten, gas, water, licht, enzovoort.

Andere uitgaven

Cliënten kunnen daarnaast andere uitgaven hebben, bijvoorbeeld voor kleding, hobby's, sport enzovoort. Ook hiervoor is de Wajong-uitkering bedoeld.

Wie gaat er over het geld?

Cliënten hebben in principe het recht om zelf hun geld te beheren. Ook als zij (gedwongen) zijn opgenomen.

Wat gebeurt er als een cliënt niet goed met geld kan omgaan?

De rechter kan een curator of bewindvoerder aanstellen. Deze persoon behartigt de financiële belangen van de cliënt. Hij is dan de wettelijk vertegenwoordiger.

Onder bewind of curatele

Een bewindvoerder of curator is verantwoordelijk voor de uitgaven van uw cliënt. Deze wettelijk vertegenwoordiger geeft vaak een (beperkt) bedrag per week of maand aan zakgeld; voor grotere uitgaven moet de cliënt toestemming vragen aan zijn bewindvoerder of curator.