Huisregels in de VB-instelling van uw naaste

Huisregels gelden voor alle bewoners van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook bezoekers kunnen te maken krijgen met de huisregels, bijvoorbeeld over bezoektijden. Als u uw naaste gaat bezoeken, moet u zich dus ook houden aan de huisregels.

Huisregels en afdelingsregels

De huisregels gaan over het wonen in de instelling. Soms hebben afdelingen ook nog eigen afdelingsregels; deze mogen niet tegenstrijdig zijn met de huisregels van de instelling.

Huisregels zijn verplicht

Iedere instelling is verplicht om huisregels te hebben. Heeft een instelling geen huisregels? Dan kunt u dat bij de familieraad aan de orde stellen.

Waar staan de huisregels?

Waar de huisregels staan verschilt per instelling. Vaak staan ze op het intranet van de instelling en soms zijn ze ook opgenomen in een informatieboekje.

Wat kunt u doen als u ze niet heeft gekregen?

U kunt aan de persoonlijk begeleider of de manager van de afdeling vragen om de huisregels te verstrekken. Zij moeten de huisregels geven en ze begrijpelijk uitleggen.

Wat staat er in de huisregels?

Huisregels mogen alleen algemene zaken regelen met betrekking tot het wonen en de omgang met elkaar. De huisregels mogen de vrijheid van uw familielid niet verder beperken dan nodig is om op een prettige manier met elkaar samen te leven.

Voorbeelden van zaken die in huisregels geregeld kunnen worden zijn:

  • afspraken over tijden waarop het stil moet zijn (radio, muziek uit);
  • afspraken over etenstijden;
  • afspraken over het ontvangen van bezoek.

Wat mag niet in de huisregels staan?

Huisregels mogen geen beperkingen opleggen aan individuele personen. De huisregels gelden voor iedereen.

De huisregels mogen niet gaan over fundamentele rechten:

  • het ontvangen en verzenden van post;
  • het voeren van telefoongesprekken;
  • het ontvangen van bezoek;
  • bewegingsvrijheid in en rond de instelling.

Huisregels mogen hierover alleen afspraken opnemen die nodig zijn om prettig met elkaar te kunnen leven. Als een verder gaande beperking noodzakelijk is, moet de behandelaar daar afspraken over maken in het zorgplan van uw naaste.

Invloed van cliënten op de huisregels

Uw familielid kan via de cliëntenraad proberen invloed te krijgen op de huisregels. De meeste instellingen maken de huisregels samen met de cliëntenraad. Uw naaste kan zijn opmerkingen bespreken met de cliëntenraad. Hij kan aan de cliëntenraad vragen of zij het eens zijn met zijn opmerkingen en of ze zijn opmerkingen willen bespreken met de directie.

Invloed van familie op de huisregels

Als familielid heeft u geen inspraak in de huisregels. U kunt uw eventuele bezwaren natuurlijk wel bespreken met de begeleiders.

Invloed van wettelijke vertegenwoordiger op de huisregels

Bent u wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt? Dan kunt u de cliëntenraad inschakelen. Deze raad praat mee over het beleid van de instelling en dus ook over de huisregels.

Huisregels voor bezoekers

Ook als bezoeker moet u zich houden aan de huisregels, voor zover ze op u betrekking hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan bezoektijden.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Het is niet zo dat iedereen zich altijd aan de huisregels moet houden. In overleg kan hier best van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de huisregels de belangen van uw familielid te veel schaden of als hij zich er niet prettig bij voelt.

Bijvoorbeeld:

  • Staat in de huisregels dat de bewoners samen eten, maar vindt uw familielid dat niet prettig? Dan moet het mogelijk zijn dat uw naaste bijvoorbeeld op de eigen kamer eet. Belangrijk is dat dit in het zorgplan wordt opgenomen, zodat iedereen ervan op de hoogte is.
  • Wil uw naaste bijvoorbeeld op een bepaalde dag eerder eten vanwege een sport of iets ander? Ook dat is een goede reden om af te wijken van de huisregels.

Maatregelen bij overtreding van de huisregels

Als iemand zich niet houdt aan de huisregels en overlast veroorzaakt voor medecliënten, dan mag de instelling maatregelen nemen om dit te stoppen. De maatregelen moeten bedoeld zijn om het gedrag te stoppen en mogen dus geen straf zijn.

Klachten over huisregels

Het kan zijn dat het niet lukt om afspraken te maken over afwijkingen van de huisregels. In dat geval kan uw familielid een klacht indienen.