Sociale contacten in een VB-instelling

Cliënten mogen natuurlijk contact houden met mensen buiten de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Familieleden en andere directbetrokkenen komen op bezoek en cliënten kunnen post krijgen of bellen. Als zij dat kunnen en willen, is het ook mogelijk om via internet sociale contacten te onderhouden.

Bezoek

Bezoek moet uiteraard wel rekening houden met de huisregels. Daarin kan bijvoorbeeld staan op welke tijden men langs mag komen. Het kan handig zijn als het bezoek zich van tevoren meldt, zodat de cliënt niet net naar een activiteit is of behandeld wordt.

Bezoek weigeren

Het kan zijn dat een cliënt geen bezoek wil ontvangen. Hij mag dan weigeren.

U mag dan niet zomaar persoonlijke informatie geven aan de mensen die hij niet wil zien. Daarvoor is toestemming nodig van de cliënt zelf of van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger kan wel altijd informatie krijgen over de situatie van de cliënt.

Telefoneren

Ook bij het telefoneren moeten cliënten rekening houden met de huisregels. Daarin kan staan wanneer en waar iemand mag bellen en gebeld kan worden. Het kan bijvoorbeeld onhandig zijn als er tijdens het eten steeds gebeld wordt. In de huisregels kunnen ook afspraken staan over het gebruik van de telefoon en de kosten hiervan. Verder kunnen er afspraken in staan over het gebruik van eigen mobiele telefoons.

Internet

E-mail en internet kunnen ook geschikt zijn om contact te houden met de buitenwereld. De instelling is niet verplicht om een internetaansluiting beschikbaar te stellen. Cliënten mogen wel zelf een internetaansluiting regelen. De kosten voor aansluiting en abonnement zijn dan voor henzelf.

Post ontvangen

U mag de post van een cliënt alleen lezen als hij daar zelf toestemming voor geeft. Het is belangrijk hier duidelijke afspraken over te maken die de instelling vast legt in het zorgleefplan.

Beperking van contact

Alleen bij een gedwongen opname kan de behandelaar contact verbieden of beperken.