Informatieproducten Wvggz Openbaar Ministerie

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. De informatieproducten zijn opgesteld door werkgroepen van verschillende ketenpartijen en bedoeld voor organisaties die de Wvggz uitvoeren.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Productoverzicht

Artikel, document

Opsteller

Omschrijving

Deze producten ondersteunen de uitvoering van de Wvggz per 1 januari 2020
Art 1:7  Persoonsgegevens betrokkene OM De Officier van Justitie kan besluiten persoonsgegevens te verstrekken.

Art 5:4 lid 1 Aanwijzing GD en aanlevering gegevens

OM De Officier van Justitie kan besluiten een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden.
Art 5:4 lid 1 Levering Historie maatregelen en machtigingen OM Beschrijving van de verstrekking van de historische gegevens Wvggz en Wbopz door de Officier van Justitie aan de Geneesheer-Directeur bij de voorbereiding van een verzoekschrift.
Art 5:4 lid 1 Levering Politiegegevens en Justitiegegevens OM Beschrijving van de verstrekking van politiegegevens en strafvorderlijke en justitiële gegevens door de Officier van Justitie aan de Geneesheer-Directeur bij de voorbereiding van een verzoekschrift.

Art 5:11
Beslissing beëindigen voorbereiding verzoekschrift ZM

OM

De Officier van Justitie kan besluiten de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging te beëindigen en deelt zijn besluit mede.

Art 5:16 Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (positief) OM

De officier van justitie deelt zijn schriftelijke en gemotiveerde beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg.

Art 5:16 Beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (negatief) OM De officier van justitie deelt zijn schriftelijke en gemotiveerde beslissing of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg.
Art 5: 17 Verzoek tot afgifte zorgmachtiging OM De Officier van Justitie besluit om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor betrokkene voor te bereiden en heeft hiervoor de geneesheer-directeur aangewezen.

Art 5:17
Verzoek tot afgifte zorgmachtiging n.a.v. zelfbindingsverklaring

 

OM

De Officier van Justitie dient onverwijld een verzoekschrift in voor een zorgmachtiging bij de rechter indien hij beslist dat is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg.

Art 5:18 lid 1 Beëindiging voorbereiding verzoekschrift ZM

OM

De Officier van Justitie besluit om geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor betrokkene voor te bereiden.

Art 5:18 Beslissing beëindiging voorbereiding verzoekschrift ZM na heroverweging

OM

De Officier van Justitie besluit dat er geen reden is de eerdere beslissing te wijzigen en zal niet alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechtbank indienen.

Art 5:18
Verzoek tot alsnog zorgmachtiging na heroverweging

OM

De aanvrager kan bij de Officier van Justitie schriftelijk en gemotiveerd een aanvraag indienen alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter in te dienen. Indien uit de medische verklaring blijkt dat de psychische stoornis van betrokkene noodzaakt tot verplichte zorg en de aanvraag, bedoeld in het eerste of tweede lid, voldoende gemotiveerd is, dient de officier van justitie alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter in.

Art 5:18 lid 3 Beeindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging (positief) 05B) OM De officier van justitie besluit alsnog (op aanvraag van de aanvrager/melder) een verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen bij de rechtbank. 
Art 5:18 lid 3 Beeindiging voorbereiding verzoekschrift na heroverweging tbv andere ketenpartners (positief) (05B-2) OM De officier van justitie besluit alsnog (op aanvraag van de aanvrager/melder) een verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen bij de rechtbank.

Art 6:6
Verzoek tot afgifte ZM aansluitend op ZM

OM

De Officier van Justitie kan uiterlijk vier weken voordat de geldigheidsduur is verstreken een nieuw verzoekschrift voor een zorgmachtiging indienen.

Art 7:1 lid 4 Aanvraag Historie maatregelen en machtigingen OM

De burgemeester vraagt in het kader van voorbereidingen van een crisismaatregel de gegevens over een voor betrokkene eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet Bopz, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Art 7:1 lid 4 Levering Historie maatregelen en machtigingen OM

De Officier van Justitie verstrekt in het kader van de voorbereidingen van een crisismaatregel op aanvraag van de burgemeester de gegevens over de eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet Bopz, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

Art 7:1 lid 5 Aanvraag politiegegevens en justitiële gegevens OM

De psychiater vraagt de Officier van Justitie in het kader van de crisismaatregel de politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens van de betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstige nadeel.

Art 7:1 lid 5 Levering politiegegevens en justitiële gegevens OM

De Officier van Justitie verstrekt in het kader van de voorbereidingen van een crisismaatregel aan de psychiater de politiegegevens of strafvorderlijke en justitiële gegevens van de betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel. 

Art 7:5 sub a Informatie over ingediende verzoek VCM (01B) OM De officier van Justitie deelt de zorgaanbieder mede dat het verzoek tot voortzetting crisismaatregel is ingediend bij de rechtbank. 

Art 7:7
Verzoek tot machtiging voorzetting crisismaatregel

OM

De Officier van Justitie dient na ontvangst van bescheiden van crisismaatregel een verzoekschrift in voor een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel bij de rechter indien hij van oordeel is dat grondslag is voor het nemen van een crisismaatregel.

Art 7:11
Verzoek tot afgifte zorgmachtiging volgend op VCM

OM

De Officier van Justitie kan een verzoekschrift indienen bij de rechter voor een zorgmachtiging die aansluit op een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel.

Art 7:11 lid 5 Beslissing tot indienen verzoek zorgmachtiging (positief en negatief) OM

De officier van jusitite deelt zijn beslissing  of is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg voor een zorgmachtiging die aansluit op een machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de zorgverantwoordelijke, alsmede in voorkomend geval aan de aanvrager. 

Art 8:12 lid 6 Beslissing tot niet indienen van verzoekschrift wijziging voortgezette CM OM De officier van justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben geen verzoekschrift tot wijziging van voortgezette crisismaatregel in te dienen bij de rechtbank.
Art 8:12 lid 6 Beslissing tot indienen verzoek tot wijzigen voortgezette CM OM De officier van justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben wel een verzoekschrift tot wijziging van voortgezette crisismaatregel in te dienen bij de rechtbank.

Art 8:12 lid 6
Verzoek tot wijziging zorgmachtiging

OM

Indien de officier van Justitie instemt met de aanvraag van de geneesheer-directeur tot wijziging van de zorgmachtiging/ machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel, dient hij onverwijld een verzoekschrift voor de wijziging van een zorgmachtiging bij de rechter in.

Art 8:12 lid 6 Beslissing tot niet indienen van verzoekschrift wijziging ZM (08B) OM De officier van Justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben geen verzoekschrift tot wijziging van de zorgmachtiging in te dienen bij de Rechtbank.
Art 8 12 lid 6 Informatie over beslissing indienen verzoek tot wijziging ZM (08C) OM De officier van Justitie maakt de geneesheer-directeur kenbaar besloten te hebben wel een verzoekschrift tot wijziging van de zorgmachtiging in te dienen bij de Rechtbank. 
Art 8:18 Intrekken verzoekschrift VCM (01C) OM

De officier van Justitie trekt het verzoek tot voortzetting crisismaatregel in bij de Rechtbank.

Art 8:18 Intrekken verzoekschrift ZM (04G) OM De officier van Justitie trekt het verzoek tot een zorgmachtiging in bij de Rechtbank.
Art 8:19 Verzoek aanlevering medische verklaring (09E) OM  De officier van justitie verzoekt de geneesheer-directeur om een medische verklaring ten behoeve van een beoordeling van aanvraag tot beeindiging van verplichte zorg. 

Art 8:19 lid 3
Verzoek tot beëindigen verplichte zorg

OM

Indien de geneesheer-directeur afwijzend of niet tijdig beslist op de aanvraag tot beëindiging van de verplichte zorg, kan degene die de aanvraag heeft ingediend bij de Officier van Justitie een aanvraag indienen om een verzoekschrift voor de beëindiging van de verplichte zorg bij de rechter in te dienen. De Officier van Justitie dient het verzoekschrift voor de beëindiging van de verplichte zorg in bij de rechter.

Art 8:19 lid 6 Beslissing tot beëindiging voorbereiding zorgmachtiging  (positief en negatief) OM

Indien de officier van justitie besluit geen verzoekschrift in te dienen voor de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging deelt de officier van justitie zijn besluit, of het besluit de aanvraag tot beëindiging niet  toe te voegen bij een verzoekschrift schriftelijk mee aan de aanvrager, betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.