Informatieproducten Wvggz voor GGZ-aanbieders

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. De informatieproducten zijn opgesteld door werkgroepen van verschillende ketenpartijen en bedoeld voor organisaties die de Wvggz uitvoeren.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Productoverzicht

Artikel, document Opsteller Omschrijving

Deze producten ondersteunen de uitvoering van de Wvggz per 1 januari 2020

Art 1:5 lid 1
Beslissing onbekwaamheid betrokkene

NVvP

Indien de zorgverantwoordelijke de betrokkene niet in staat acht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van zorg of de uitoefening van rechten en plichten op grond van deze wet, legt hij dat schriftelijk vast

Art 4:1 lid 7 Beoordeling bekwaamheid betrokkene NVvP

Een onafhankelijk arts of een deskundigen stelt een verklaring op waaruit blijkt of betrokkene tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is. 

Art 4:2 lid 1 Zelfbindingsverklaring NVvP

Betrokkene die tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is ter zake van zorg in verband met zijn psychische stoornis, kan zich met een zelfbindingsverklaring verbinden tot zorg.

Art 5:3 Aanvraag tot voorbereiding zorgmachtiging NVvP

De officier van justitie begint op aanvraag met de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging. 

Art 5:4 lid 2 Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging NVvP

Zodra de geneesheer-directeur door de officier is aangewezen informeert hij betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat en de aanvrager over de voorbereiding van een zorgmachtiging, informeert hij betrokkene over de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een familielid of naaste bij het opstellen van de zelfbindingsverklaring, het eigen plan van aanpak, de zorgkaart en het zorgplan, en informeert hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon

Art 5:4 lid 2 sub b en 7 11 lid 3b Persoonsgegevens betrokkene NVvP

Zodra de geneesheer-directeur door de officier is aangewezen verstrekt hij de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Art 5:5 lid 4 Beslissing tot schorsing voorbereiding zorgmachtiging NVvP

De geneesheer-directeur stelt betrokkene, de vertegenwoordiger en de aanvrager, bedoeld in artikel 5:3, schriftelijk op de hoogte van zijn besluit of de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging wordt geschorst om betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak op te stellen. 

Art 5:5 lid 6-7 Beslissing tot hervatting voorbereiding zorgmachtiging NVvP

Indien de geneesheer-directeur de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging hervat, stelt hij betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van een dergelijk besluit.

Art 5:6 Aanwijzing zorgverantwoordelijke NVvP

Indien er geen zorgverantwoordelijke voor betrokkene is, wijst de geneesheer-directeur een zorgverantwoordelijke voor betrokkene aan. 
 

Art. 5:8 en 7:11 lid 4 Medische verklaring ZM NVvP Medische verklaring ten behoeve van een zorgmachtiging
Art 5:9 lid 1, 2 en 5:10 Verzoek tot opstellen medische verklaring NVvP

Voor het opstellen van de medische verklaring zorgt de geneesheer-directeur dat de psychiater de zelfbindingsverklaring, politie en justitiegegevens en historisch overzicht verkrijgt.

Art 5:11 lid 1
Art 5:15 lid 2
Art 5:17 lid 4

Bevindingen GD

NVvP

De geneesheer-directeur beoordeelt of het zorgplan voldoet aan het uitgangspunt dat geen ernstig nadeel ontstaat en draagt zijn bevindingen vergezeld van de zorgkaart en het zorgplan over aan de officier van justitie. Daarbij geeft de GD ook een opgestelde voorstel voor een zorgmachtiging aan OvJ.
 

Art 5:12
Zorgkaart

Programma

Indien betrokkene dat wenst, stelt de zorgverantwoordelijke samen met betrokkene en de vertegenwoordiger een zorgkaart die de wilsuitingen van de betrokkene weergeeft

Art 5:13 lid 1
Zorgplan

Programma

De zorgverantwoordelijke stelt in overleg met betrokkene en de vertegenwoordiger een zorgplan vast

Art 7:1 lid 3 Medische verklaring CM NVvP

Psychiater stelt de medische verklaring op ten behoeve van de voorbereiding van een crisismaatregel aan de burgemeester over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene en of de situatie, bedoeld in 7:1 lid 1 Wvggz zich voordoet. 

Art 7:11 Informatie voorbereiding ZM aansluitend op verlenging CM NVvP

Voordat de officier van justitie een verzoekschrift indient, zorgt hij ervoor dat de geneesheer-directeur de betrokkene en de vertegenwoordiger schriftelijk informeert over de mogelijkheid van advies en bijstand aan betrokkene door een patiëntenvertrouwenspersoon 

Art 7 11 en 15 1 Informatie ZM aansluitend op voortzetting CM IBS NVvP De GD stelt een voorstel voor zorgmachtiging aansluitend op een voortzetting crisismaatregel op, die hij toestuurt aan de OvJ
8 3 lid 1 Gegevens GD en zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene NVvP

De betrokkene wordt geïnformeerd over de afgegeven Crisismaatregel/Machtiging tot voorzetting van de Crisismaatregel/Zorgmachtiging 

Art 8:9 lid 1 en 2 Beslissing tot verlenen van verplichte zorg NVvP

De zorgverantwoordelijke neemt ter uitvoering van de crisismaatregel, machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging een beslissing tot het verlenen van verplichte zorg op schrift en voorzien van een schriftelijke motivering. 

Art 8:9 lid 3 Informatie over de beslissing tot verlenen verplichte zorg NVvP

De geneesheer-directeur geeft betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg en stelt hen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon.  

Art 8:12 lid 2 Mededeling beëindiging verplichte zorg in noodsituaties 1.1 GGZ De zorgverantwoordelijke doet onverwijld mededeling aan de geneesheer-directeur van de schriftelijke en gemotiveerde beslissing tot de beëindiging van de tijdelijke verplichte zorg.
Art 8:12 lid 4 Aanvraag tot wijziging zorgmachtiging of machtiging tot voortzetting NVvP

De zorgverantwoordelijke dient een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de zorgmachtiging / machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel bij de geneesheer-directeur, indien hij/zij van oordeel is dat de tijdelijke verplichte zorg na de in het eerste lid bedoelde periode moet worden voortgezet

Art 8:12 lid 4 Advies GD t.a.v. wijziging zorgmachtiging en voortgezette CM GD 1.1 NVvP

De geneesheer-directeur dient een gemotiveerde aanvraag tot wijziging van de zorgmachtiging / machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel in bij de officier van justitie, vergezeld van zijn advies daarover.

8 12 lid 2 en 8 13 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling tot verlenen onvoorziene verplichte zorg NVvP

De betrokkene wordt geïnformeerd dat de zorgverantwoordelijke heeft besloten om tijdelijk verplichte zorg te verlenen, die niet is voorzien in de lopende crisismaatregel / machtiging voortzetting crisismaatregel / zorgmachtiging]

Art 8:14 lid 3 en 4
Beslissing en mededeling tot onderzoek naar verboden of gevaarlijke voorwerpen

NVvP

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing tot onderzoek indien het vermoeden bestaat dat de betrokkene voorwerpen bezit die niet zijn toegestaan.

Art 8:16 lid 2-5 Beslissing tot overplaatsing NVvP

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of ambtshalve de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg op grond van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke toewijst deelt hij deze beslissing mee aan de betrokkene, vertegenwoordiger en officier van justitie.

Art 8:16 lid 6
Zorgdossier van betrokkene

NVvP

Bij wijziging van zorgverantwoordelijke zorgt de eerder aangewezen zorgverantwoordelijke ervoor dat het dossier ter beschikking komt van de nieuw aangewezen zorgverantwoordelijke

Art 8:17 lid 1 en 5-8 Beslissing t.a.v. onderbreking verplichte zorg NVvP

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag dan wel uit eigen beweging een beslissing over de tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg neemt ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing. 

Art 8:17 lid 2 Verzoek tot toestemming onderbreking verplichte zorg NVvP

De geneesheer-directeur verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk om toestemming voor het nemen van een beslissing tot het verlenen van tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg, houdende opname in een accommodatie, op grond van een zorgmachtiging die is afgegeven met toepassing van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg. 

Art 8:17 lid 9 Beslissing tot hervatting verplichte zorg NVvP

indien de geneesheer-directeur op verzoek of uit eigen beweging de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekt  ontvangen de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing.

Art 8:18 lid 2 Informatie over ingediende verzoeken tot zorgmachtiging NVvP

De geneesheer-directeur neemt een beslissing over de beëindiging van de verplichte zorg nadat hij zich ervan heeft vergewist dat er geen verzoek voor een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk een zorgmachtiging is ingediend.

Art 8:18 lid 4
Verzoek toestemming beëindiging verplichte zorg
NVvp

De geneesheer-directeur verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie schriftelijk om toestemming voor het nemen van een beslissing tot beëindiging van de verplichte zorg, houdende opname in een accommodatie, op grond van een zorgmachtiging die is afgegeven met toepassing van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet forensische zorg

Art 8:18 lid 3a en 8:19 lid 1 Medische verklaring beëindiging NVvP

Psychiater stelt de medische verklaring op ten behoeve van beeindiging van zorg over de actuele gezondheidstoestand van betrokkene

Art. 8:18 lid 9-11 Beslissing beëindiging verplichte zorg NVvP

Indien de geneesheer-directeur op aanvraag of uit eigen beweging een beslissing tot beëindiging van het verlenen van verplichte zorg neemt, geeft hij de betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat een afschrift van de beslissing en informeert tijdig de burgemeester in geval van een crisismaatregel en de officier van justitie in geval van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging. 

Art. 8:18 lid 13 Beslissing intrekken beslissing beeindigen verplichte zorg NVvP Indien de geneesheer-directeur de beslissing tot beëindiging van verplichte zorg intrekt, deelt hij de beslissing mee aan betrokkene, de vertegenwoordiger en de advocaat.
Art 8:29 lid 2 Mededeling uitwisselen gegevens zonder toestemming betrokkene NVvP

De geneesheer-directeur, de burgemeester en de officier van justitie stellen de zorgverantwoordelijke ten behoeve van diens taak op de hoogte indien zij  gegevens over betrokkene uitwisselen zonder diens toestemming. 

Art 9:2
Verzoek tot toestemming onderbreking of beëindiging verplichte zorg dan wel overplaatsing
NVvP

Indien de geneesheer-directeur van oordeel is dat voldaan is aan de criteria voor het verlenen van verlof of ontslag, dan wel dat cliënt in aanmerking komt voor overplaatsing, verzoekt hij de Minister van Veiligheid en Justitie daartoe een beslissing te nemen.

9 3 lid 1 en 2 Gegevens zorgverantwoordelijke en informatie aan betrokkene NVvP De betrokkene wordt geïnformeerd wie zijn zorgverantwoordelijke is en bij wie hij/zij terecht kan voor advies.
Art 9:6 lid 1 en 2 Beslissing en mededeling verplichte zorg NVvP

De zorgverantwoordelijke neemt een beslissing ten aanzien van de behandeling 

Art 9:6 lid 5 Beslissing GD inzake dwangbehandeling NVvP

Voor de voortzetting van de dwangbehandeling neemt de geneesheer-directeur een beslissing waarin wordt aangegeven waarom van een behandeling alsnog het beoogde effect wordt verwacht.

Art. 9 8 lid 1 Beslissing en mededeling middelen en maatregelen in noodsituaties NVvP Ter afwending van een noodsituatie kan zorgverantwoordelijke, indien er sprake is van verzet beslissen tot het tijdelijk toepassen van middelen of maatregelen waar het zorgplan niet in voorziet en deelt zijn besluit mede.
Art. 9 9 lid 1 2 en 3 Beslissing en mededeling beperken van vrijheden NVvP De zorgverantwoordelijke kan beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek, bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie en vrij gebruik van communicatiemiddelen worden opgelegd en deelt dit zijn besluit mede.
Art. 11:1 lid 3a, 12 1 lid 2a, 13 2 lid 2 Melding tekortkomingen in zorg, en n.a.v. klachten IGJ

De patientenvertrouwenpersoon en familievertrouwenpersoon kunnen de tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg melden aan de inspectie. Indien de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur of de zorgverantwoordelijke onvoldoende, niet of niet tijdig reageert op de klachten van de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon over de uitvoering van de verplichte zorg, kan de patiëntenvertrouwenspersoon of familievertrouwenspersoon dit ook melden aan de inspectie. 

Art. 13:2 lid 1 Melding tekortschieten zorg IGJ

De zorgaanbieder, geneesheer-directeur of de zorgverantwoordelijke kan een melding doen aan de inspectie als er een gegronde vermoeden bestaat dat de uitvoering van de verplichte zorg ernstig tekortschiet.

Art 13:3 lid 1 en 2
Melding onttrekken aan verplichte zorg
NVvP

Indien betrokkene zich onttrekt aan verplichte zorg meldt de geneesheerdirecteur dit aan de officier van justitie. In geval dat betrokkene zorg krijgt op grond van hoofdstuk 9, meldt de geneesheer-directeur dit ook aan de Minister van Veiligheid en Justitie

Art 13:3 lid 4
Melding hervatten verplichte zorg
NVvP

Zodra de uitvoering van de crisismaatregel wordt hervat, meldt de geneesheer-directeur dit aan de officier van justitie.