Informatieproducten Wvggz voor gemeenten

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. De informatieproducten zijn opgesteld door werkgroepen van verschillende ketenpartijen en bedoeld voor organisaties die de Wvggz uitvoeren.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.

Productoverzicht

Artikel, document

Opsteller

Omschrijving

Deze producten ondersteunen de uitvoering van de Wvggz per 1 januari 2020
Art 5:2 lid 1 Melding VNG

Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht.

Art 5:2 lid 2 Verkennend onderzoek VNG Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, en mogelijk verplichte zorg. 
Art 5:2 lid 3 en 4 Resultaat Verkennend onderzoek VNG

Het college van burgemeester en wethouders bericht degene die de melding heeft gedaan over het wel of niet indienen van een aanvraag (indien dit een persoon betreft als bedoeld in het 5:2 lid 5).

Art 5:2
Aanvraag tot voorbereiding Zorgmachtiging

Programma

De officier van justitie kan ambtshalve of op aanvraag besluiten een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden.

Art 5:16 lid 2 Informeren melder VNG

Het college stelt degene die de melding heeft gedaan op de hoogte over de beslissing van de officier van justitie of voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (indien dit een persoon betreft als bedoeld in het 5:2 lid 5).
 

Art 7:1 lid 3 Inbreng betrokkene (gehoorverslag) VNG

De burgemeester stelt voor het nemen van een crisismaatregel de betrokkene in de gelegenheid om te worden gehoord

Art 7:2 lid 1
Crisismaatregel

Programma

De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt een crisismaatregel nemen indien deze voldoet aan de gestelde eisen

Art 7:2 lid 5

Persoonsgegevens betrokkene

VNG

De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Art 7:2 lid 6 Medische verklaring aan de zorgaanbieder VNG

De burgemeester zorgt ervoor zorg dat de zorgaanbieder ten behoeve van de verplichting, bedoeld in artikel 8:25, de afgegeven medische verklaring ontvangt.

Art 7:3 lid 7 Informatie m.b.t. tijdelijk verplichte zorg VNG

Indien tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel wordt verleend aan een betrokkene, informeren de personen die deze zorg verlenen de zorgaanbieder en de burgemeester hierover.