Informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz

Op deze website staan concepten van informatieproducten, die kunnen helpen bij de voorbereidingen op de uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Het beschrijven van de informatieproducten is randvoorwaardelijk voor onderlinge samenwerking binnen de keten en voor het ontwikkelen van de verschillende (Keten)-IV systemen.

Informatieproducten

In april 2018 is een traject gestart waar middels ketenbrede werksessies het procesverloop en de informatie-uitwisseling in de Wvggz-keten met de betrokken ketenpartijen nader is uitgewerkt. Naast de uitwerking tijdens de werksessies hebben ketenpartijen ook zelf producten uitgewerkt, in afstemming met andere ketenpartijen.

Resultaten van dit traject worden op deze pagina gepubliceerd als informatieproducten en een procesbeschrijving. Deze producten zijn bestuurlijk vastgesteld als versie 0.8, en zijn in de loop van 2019 nog aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld vanwege openstaande vraagstukken ten aanzien van de identificatie in de keten.

De informatieproducten en procesbeschrijvingen zijn op basis van de wetstekst en validatie door de ketenpartners tot stand gekomen en bedoeld als handvatten voor de implementatie binnen eigen organisatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De producten zijn ingedeeld per gebruikersgroep:

Of download alle informatieproducten Wvggz tegelijk (zip-bestand).

Werklijst informatieproducten en uitwisselmomenten

Download de werklijst informatieproducten Wvggz

Hoofdprocesmodel