Informatieproducten voor de uitvoering van de Wvggz

In april 2018 is een traject gestart waar middels ketenbrede werksessies het procesverloop en de informatie-uitwisseling in de Wvggz-keten met de betrokken ketenpartijen nader is uitgewerkt. Naast de uitwerking tijdens de werksessies hebben ketenpartijen ook zelf producten uitgewerkt, in afstemming met andere ketenpartijen.

Resultaten van dit traject zijn op deze pagina gepubliceerd als informatieproducten en een procesbeschrijving. Deze producten zijn bestuurlijk vastgesteld. Sommige informatieproducten hebben een versienummer, echter is dit bedoeld voor het interne administratieve proces.

De informatieproducten en procesbeschrijvingen zijn op basis van de wetstekst en validatie door de ketenpartners tot stand gekomen en bedoeld als handvatten voor de implementatie binnen eigen organisatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het beschrijven van de informatieproducten is randvoorwaardelijk voor onderlinge samenwerking binnen de keten en voor het ontwikkelen van de verschillende (Keten)-IV systemen.

De producten zijn ingedeeld per gebruikersgroep:

Of download alle informatieproducten Wvggz tegelijk (zip-bestand).

Download alle Word informatieproducten Wvggz (zip-bestand)

Werklijst informatieproducten en uitwisselmomenten

Download de werklijst informatieproducten Wvggz

Hoofdprocesmodel