Evenementenagenda Wvggz

De evenementenkalander geeft een overzicht van de activiteiten rond de uitvoering van de Wvggz.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunt u mailen naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de concept producten.

Kalender events Wvggz

Datum

Product of gebeurtenis

Omschrijving

Januari – maart 2018

Eerste bijeenkomst regio-overleggen 4 pilots

4 keer presentatie door VWS/JenV over Wvggz

23 februari 2018

Bijeenkomst MIND voor cliëntenraden over Wvggz

Presentatie door MIND, VWS was toehoorder

Aantal data

Lochem bijeenkomsten voor burgemeesters over Wvggz

X keer presentatie door VWS over Wvggz

12 april 2018

NVvP voorjaarscongres

Met aandacht voor Wvggz

9 mei 2018

Kenniscentrum GGZ Zorgverzekeraars Nederland

Presentatie door VWS over Wvggz

7 juni 2018

Landelijke dag Geneesheer-directeuren Amsterdam

Presentatie door VWS over Wvggz

8 juni 2018

Landelijke voorlichtingsdag GGZNL over Wvggz

Voor achterban GGZNL, VWS en ketenbureau Wvggz geven een presentatie

11 juni 2018

Bestuurlijke bijeenkomst Personen met verward gedrag te Sliedrecht

Presentatie door VWS over Wvggz

PM

+ Diverse presentaties door VWS gegeven

5 juli 2018

Inspiratiesessie Wvggz

Organisatie: ketenprogramma Wvggz. Presentatie en delen ambities ketenpartners

13 september 2018

strategisch bestuurlijk overleg Limburg

Presentatie ketenprogramma over samenhang aanpak personen verward gedrag en implementatie Wvggz/Wzd.

17 september 2018

Landelijk overleg GGD-en

Presentatie ketenprogramma over Wvggz en rol gemeenten/GGD-en

Tweede helft 2018 – eerste helft 2019

Presentaties ketenprogramma ontwikkelde en nog in ontwikkeling zijnde informatieproducten en handreikingen in de 4 pilotregio’s

Duidelijkheid scheppen wat al landelijk is/wordt ontwikkeld en wat partijen in de regio zelf nog te doen staat.

Eind 2018

5 Regiobijeenkomsten Wvggz voor gemeenten, georganiseerd door VNG

Informatie voor gemeenten over de voorbereidingen op de invoering van de Wvggz.

Eerste helft 2019

Presentaties ketenprogramma ontwikkelde en nog in ontwikkeling zijnde informatieprodukten en handreikingen in de overige Wvggz regio’s

Duidelijkheid scheppen wat al landelijk is/wordt ontwikkeld en wat partijen in de regio zelf nog te doen staat.

22 januari 2019

Landelijke studiedag Geneesheren-directeuren

O.a. presentaties vanuit implementatieprogramma’s Wzd en Wvggz

14 maart 2019

Ketenconferentie: Bijeenkomst (“markt”) voor ketenpartners, georganiseerd door ketenprogramma

Deze bijeenkomst krijgt het karakter van “een markt”. De ketenpartners kunnen kennis nemen van diverse produkten/processen die inmiddels ontwikkeld zijn (denk aan tips bij het opstarten van regio-overleggen, het uitwerken van meldpunt en verkennend onderzoek door gemeenten, clusters van informatieproducten). Daarnaast zijn er oefensessies waarbij met de informatieproducten op papier met casuïstiek wordt geoefend (dus nog zonder de ICT).

Januari – April 2019

Oefensessies in de 5 Wvggz-regio’s (met informatieprodukten/handreikingen, zonder ICT)

De oefensessies geven de betrokken ketenpartijen de mogelijkheid om met behulp van casusmateriaal zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

Januari – Juni 2019

Oefensessies in de overige Wvggz regio’s (met informatieprodukten/handreikingen, zonder ICT)

De oefensessies geven de betrokken ketenpartijen de mogelijkheid om met behulp van casusmateriaal zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

2019

Oefensessies met burgemeesters (Wvggz en Wzd) als vervolg op de Lochem bijeenkomsten

Op verzoek van het genootschap van burgemeesters.

12 September 2019

Ketenconferentie: Congres Wvggz, georganiseerd door ketenprogramma

Deze bijeenkomst krijgt het karakter van een congres (Wvggz, nog 4 maanden, zijn we er klaar voor?). We geven als ketenprogramma dan de stand van dat moment: is iedereen er klaar voor? Zo nodig gaan we in op bypasses om ongelukken per 1/1/2020 te vermijden. Thema zal ook zijn de governance: waar willen de ketenpartners zelf op gaan sturen en hoe organiseren ze dat? Verder inventariseren waar het ketenprogramma nog een rol heeft. Er zijn tijdens deze bijeenkomst ook een aantal oefenworkshops om daadwerkelijk met de informatieprodukten inclusief  ICT-omgeving te oefenen.

Tweede helft 2019

Oefensessies met ICT

Nog uit te werken