De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte ggz is in werking getreden. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven.

Publicatie Staatscourant

De besluiten voor de regeling verplichte geestelijke gezondheidzorg en de regeling zorg en dwang zijn op 7 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.