De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte ggz is in werking getreden. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven.

Regelgeving

De regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis staan beschreven in:

Toelichting op de wet

Het wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting zijn tussen het indienen van het eerste wetsvoorstel (2010) en de inwerkingtreding van de wet (2020) meerdere malen gewijzigd. Daarom heeft VWS een ‘informele’ toelichting van de wet gemaakt.

Deze ‘informele’ toelichting is primair bedoeld als ondersteuning van het veld bij de implementatie van de Wvggz. De toelichting bevat zoveel mogelijk letterlijke passages uit de oorspronkelijke Kamerstukken. Waar nodig is onjuiste informatie verwijderd en is de tekst omwille van de leesbaarheid enigszins aangepast.

Hoewel deze toelichting met uiterste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan aan deze toelichting geen rechten worden ontleend. Voor de complete wetsgeschiedenis van de Wvggz wordt verwezen naar de relevante Kamerstukken op www.overheid.nl

Toetsingskaders Wvggz en Wzd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wetten om te zorgen voor een goede uitvoering van de wet.

De toetsingskaders zijn hier terug te vinden.