Uitvoering van de Wvggz

De Wet verplichte ggz is in werking getreden. Dit onderdeel van de website is bedoeld voor alle organisaties die de Wvggz uitvoeren. U vindt hier producten die zijn opgesteld door werkgroepen van verschillende ketenpartijen.

Toelichting op de producten

De ontwikkelde producten passen bij de wettelijke vereisten en hebben gediend om op gestructureerde en samenhangende manier tot ketenafspraken te komen. De producten hebben bijgedragen aan de implementatie en uitvoering van de Wvggz binnen de organisaties van de ketenpartners.

Voor alle producten op deze website geldt:

  • De informatieproducten, de ketenprocesschema's Wvggz en handreikingen zijn op basis van de wetstekst en met validatie van de ketenpartners1 tot stand gekomen en alle producten vastgesteld door de Bestuurlijke Ketenraad2. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • De producten worden gebruikt bij de oefensessies en proefimplementaties.
  • De gemaakte producten zijn definitieve versies.
  • De producten zijn geen voorschrift, maar betreffen afspraken tussen ketenpartners voor de uitvoering van de Wvggz. Het totaal van de producten vormt het uitgangspunt voor de informatie-uitwisseling binnen de Wvggz-keten. De diversiteit van de situaties waarin verplichte zorg wordt overwogen of wordt opgelegd verschillen in regionale werkwijzen en kunnen ertoe leiden dat wordt er gekozen voor een andere inrichting, uiteraard binnen de wettelijke kaders van de Wvggz.

Noten

  1. GGZ NL, VNG, OM, Politie, NVvP, LSFVP, MIND, NOvA, Stichting PvP, Rechtspraak met betrokkenheid van Min VWS, Min J&V en IGJ.
  2. De BKR (Bestuurlijke Ketenraad) bestaat uit de bestuurders van de in voetnoot 1 genoemde ketenpartijen. De BKR stelt de informatieproducten en handreikingen gezamenlijk vast.

Vragen?

Vragen over de uitvoering van de Wvggz kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.

De helpdesk van het Informatiepunt Dwang in de zorg beantwoordt géén vragen over de producten.