Plan van aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Dit plan van aanpak brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wet zorg en dwang voortvloeien in kaart. Het doel hiervan is dat het ministerie van VWS vanuit haar coördinerende, regisserende en faciliterende rol de betrokken stakeholders duidelijkheid biedt zodat het veld voorbereidingen kunnen treffen om op 1 januari 2020 aan de Wzd te kunnen voldoen.