Belangenorganisaties

Actiz
Koepelorganisatie voor zorgondernemers.

CIZ
Centraal Indicatieorgaan in de Zorg. Het CIZ beoordeelt wie recht heeft op zorg via de Wlz (Wet langdurige zorg).

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

Idé
Ondersteuning mantelzorgers PG; kennis en inspiratie voor dementiezorg.

Iederin
Koepel van organisaties van mensen met een handicap of chronisch zieke mensen. Ondersteunt de collectieve belangen, maar tevens de afzonderlijke leden. Geeft informatie en juridische hulp.

IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

LOC
Landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en hun achterban van cliënten - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn.

MEE
MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE Nederland behartigt de belangen van deze regionale bureaus en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Mikado
Landelijk kenniscentrum voor interculturele zorg. Mikado adviseert en helpt bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

MIND is een koepel van 20 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ. Streeft ernaar het cliënten- en familieperspectief helder in beeld te brengen bij lokale, regionale en landelijke overheden beleidsmakers.

Patiëntenfederatie
Samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging, verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).
De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema’s.

Regelhulp
Wegwijzer naar zorg en sociale steun voor mensen met chronische ziekte of beperking.

Sting
Sting bestaat uit de (stichting) Sting Zorgprojecten en Sting, de Landelijke Beroepsvereniging verzorging. De stichting neemt het initiatief voor de activiteiten en projecten van de beroepsvereniging.

Trimbos Instituut

Trimbos Instituut is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving.

VGN
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), gevestigd te Utrecht, is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

Verenso
Verenso is de beroepsvereniging van specialisten in ouderengeneeskunde.

V&VN
Online kwaliteitsregistratiesysteem waarin verpleegkundigen en verzorgenden inzichtelijk maken dat zij staan voor kwaliteit van zorg.

Zorgbelang Nederland
Koepel van regionale zorgbelang-organisaties die de belangen van zorgvragers behartigen. Zorgbelang Nederland ondesteunt bij belangenbehartiging en dienstverlening, stimuleert vernieuwing en bevordert onderlinge samenwerking en samenhang.