Moet ik me houden aan de huisregels in de GGZ-instelling?

Bij een opname in een GGZ-instelling krijgt u te maken met huisregels. Huisregels worden gemaakt om goed met elkaar samen te leven in de instelling. Huisregels mogen alleen algemene zaken regelen die voor alle bewoners (en bezoekers) gelden.

Alleen noodzakelijke afspraken

Huisregels mogen niet meer regelen dan nodig is. Ze moeten gaan over het wonen in de instelling, niet over de behandeling. Soms hebben afdelingen ook nog eigen afdelingsregels.

Wat kan er in de huisregels staan?

In de huisregels kan bijvoorbeeld staan:

  • wat de bezoektijden zijn;
  • dat u geen drugs mag gebruiken;
  • hoe laat het rustig moet zijn op de afdeling;
  • waar u mag roken.

Wat mag er niet in de huisregels staan?

Huisregels mogen uw vrijheid niet beperken. Huisregels kunnen u bijvoorbeeld niet verplichten om naar therapie te gaan of om mee te eten. Ze mogen u ook niet verbieden om bezoek op uw kamer te ontvangen.

Dit soort beperkingen kan uw behandelaar in uw behandelplan zetten. Het verschil met de huisregels is dat het behandelplan alleen voor u geldt, terwijl de huisregels voor alle bewoners gelden.

Mag u meebeslissen over de huisregels? 

Huisregels worden vaak opgesteld in overleg met de cliëntenraad. U kunt via de cliëntenraad invloed uitoefenen.

Waar staan de huisregels?

De instelling moet ervoor zorgen dat u de huisregels krijgt. Zo weet u wat de afspraken zijn. En kunt u vragen stellen als u de regels onduidelijk vindt of het er niet mee eens bent. Veranderen de huisregels? Dan moet de instelling dat ook vertellen.

  • Meestal worden de huisregels meteen bij de opname gegeven. Vaak staan ze in een informatieboekje.
  • Heeft u geen huisregels gekregen? Vraag dan aan uw behandelaar of de verpleging waar u ze kunt vinden.

Moet u zich aan de huisregels houden?

Ja, het is de bedoeling dat u zich aan de huisregels houdt. Als u ze structureel negeert, kan de instelling maatregelen nemen. U moet wel eerst een waarschuwing krijgen.

Bent u vrijwillig opgenomen? Dan kan de behandelaar u ontslaan uit de instelling. Bij gedwongen opgenomen cliënten neemt men andere maatregelen.

Wilt u zich niet aan een bepaalde huisregel houden?

Overleg dan met uw behandelaar. Vaak zijn uitzonderingen wel mogelijk. Bijvoorbeeld als u volgens de huisregels iedere avond op een vaste tijd in de huiskamer moet eten, terwijl het voor u niet goed om samen met anderen te eten. Uw behandelaar kan dan in uw behandelplan zetten dat deze huisregel niet voor u geldt en dat u alleen op uw kamer mag eten.

Vindt u de huisregels onredelijk?

Huisregels mogen niet meer regelen dan nodig. GGZ-Nederland heeft een modelhuisreglement gemaakt. Hierin staat wat er wel en niet in huisregels van een GGZ-instelling mag staan. U kunt de huisregels van uw instelling vergelijken met de huisregels van GGZ Nederland.

Vindt u bepaalde regels onredelijk? Bespreek dat dan met uw behandelaar. U kunt ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon. Hij kan u helpen om een klacht in te dienen over onredelijke huisregels.