Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

Taken bij gedwongen zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende taken bij gedwongen zorg:

  • Toezien op een verantwoorde behandeling, verpleging, verzorging en bejegening van personen die gedwongen zijn opgenomen.
  • Na beëindiging van elke dwangbehandeling onderzoeken of de beslissing en de uitvoering daarvan zorgvuldig waren.

Toezicht op instellingen met Bopz-aanmerking

Een instelling mag alleen zorg met dwang verlenen wanneer zij van de minister een zogenoemde 'aanmerking' heeft gekregen.

  • De inspectie gaat vooraf na of de instelling voldoet aan alle eisen.
  • Een jaar na afgifte onderzoekt de inspectie nogmaals of aan de voorwaarden is voldaan.

Toetsing dwangbehandeling

De inspectie toetst een aantal meldingen van dwangbehandeling in de instelling. De inspectie doet hiervoor een dossieronderzoek. Een inspecteur spreekt  met de behandelaar, de geneesheer-directeur en zo mogelijk de patiënt.

Toezicht op verantwoorde zorg

De inspectie gaat na welke waarborgen er binnen de instelling zijn om te komen tot verantwoorde zorg. Daarvoor spreekt de inspecteur met:

  • de geneesheer-directeur
  • een of meer behandelteams
  • de middelen- en maatregelencommissie
  • cliënten(vertegenwoordigers)

Daarnaast onderzoekt de inspectie de protocollen en richtlijnen.

Algemeen toezicht

Instellingen die zorg geven aan mensen die onder de Bopz vallen, worden periodiek geïnspecteerd met een algemeen toezichtsbezoek.

Samenwerking met Landelijk Meldpunt Zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werkt nauw samen met het Landelijk Meldpunt Zorg.